• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Hacıyev Cövdət

  "Bağda alma dərən qız". Hacıyev Cövdət

  UOT: F-no-78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Bağda alma dərən qız.  Fortepiano ilə oxumaq üçün. Hacıyev C.

   

  Bakı, Azərnəşr-1957, 18s.

   


  "Ballada". Hacıyev Cövdət

  UOT: F-no-78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Ballada, fortepiano üçün. Hacıyev C.

   

  Bakı, Azərnəşr-1968, 7s.

   


  "Ballada". Hacıyev Cövdət

  UOT: F-no-78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Ballada, fortepiano üçün. Hacıyev C.

   

  Bakı, Azərnəşr-1952,7s.   .

   


  "Beşinci simfoniya". Hacıyev Cövdət

  UOT: P-ra 78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Beşinci simfoniya.İnsan.Yer kürəsi.Kosmos, 2hissə və
  7 fəsilli partitura. Hacıyev C.

   
  B.:”İşıq”nəşr-tı-1984,164s.

   


  "Birinci sonata". Hacıyev Cövdət

  UOT: F-no-78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Birinci sonata, fortepiano üçün. Hacıyev C.

   

  Bakı, Azərnəşr-1962, 16s. 

   


  "Dördüncü simfoniya". Hacıyev Cövdət

  UOT: P-ra 78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Dördüncü simfoniya. V.İ.Lenine xatirə. Böyük  simfonik orkestr üçün, partitura. Hacıyev C.

   
  B.:Azərnəşr- 1958,323s.

   


  "Ey gül". Hacıyev Cövdət

  UOT: F-no-78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Ey gül, fortepiano ilə qarışıq xor üçün. Hacıyev C.

   

  Bakı, Azərnəşr-1956,17s.

   


  "III simfoniya". Hacıyev Cövdət

  UOT: F-no-78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  III simfoniya. 4 əl üçün fortepiano köçürməsi. I hissə. Hacıyev C.

   

  Bakı, 2003, 47s.

   


  "Kvartet - poema". Hacıyev Cövdət

  UOT: Ans-78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Kvartet - poema. İki skripka, alt və violonçel üçün. Hacıyev C.

   

  Bakı, Azərnəşr-1963, 62s.

   


  "Laylay. Skerso". Hacıyev Cövdət

  UOT: F-no-78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Laylay. Skerso. Skripka yaxud alt ilə fortepiano üçün köçürmə. Hacıyev C.

   

  Bakı, Azərnəşr-1952, 26s.

   


  Not vərəqi nümünələri