• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Abituriyent

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının bakalavr  və magistr ixtisaslarına  qəbul qaydaları.

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının bakalavr  və magistr ixtisaslarına qəbul  iki  mərhələ üzrə keçirilir.Birinci mərhələdə test imtahanları, ikinci mərhələdə  qabiliyyət imtahanları.

  Magistratura şöbəsində  “Musiqişünaslıq” ixtisasları üzrə  qabiliyyət imtahanı əvəzinə  yazılı test imtahanları keçirilir.


  Bakalavriat  şöbəsində  qəbul  imtahanları aşağıda  göstərilən  ixtisaslar  üzrə həyata keçirilir:

  İnstrumental ifaçılıq  (fortepiano,orqan ,klavesin,orkestr alətləri( simli alətlər-skripka, viola,  violonçel,  kontrabas,  arfa;  nəfəs alətlər  - fleyta, qoboy, klarnet, saksafon,faqot,valtorna,truba,trambon,tuba;zərb alətləri)).

  Solo oxuma (akademik  vokal)

  Dirijorluq(xor dirijorluğu,opera-simfonik dirijorluğu,Nəfəs  alətləri orkestrinin dirijorluğu)

  Bəstəkarlıq

  Musiqişünaslıq

   

  Bakalavr ixtisasları üzrə  abituriyentlər   aşağıdakı fənlər üzrə qabiliyyət imtahanları verirlər:

  Fortepiano, orqan, klavesin; orkestr alətləri, nəfəs və zərb alətləri.

  1.İxtisas
  2.Harmoniya və solfecio
  3.Musiqi ədəbiyyatı

  Solo oxuma

  1.İxtisas
  2.Musiqi nəzəriyyəsi və solfecio
  3.Musiqi ədəbiyyatı

  Dirijorluq

  1.İxtisas
  2.Harmoniya və solfecio
  3.Musiqi ədəbiyyatı
  4.Ümumi fortepiano

  Bəstəkarlıq

  1.İxtisas
  2.Musiqi ədəbiyyatı
  3.Solfecio
  4.Harmoniya(yazılı)
  5.Harmoniya(şifahi)
  6.Ümumi fortepiano
                                      

  Musiqişünaslıq

  1.Musiqi ədəbiyyatı
  2.Solfecio
  3.Harmoniya(yazılı)
  4.Harmoniya(şifahi)
  5.Ümumi fortepiano                           

  Musiqi təhsili

  1. Musiqi alətində  ifa

  2. Musiqi nəzəriyyəsi və solfecio


  Magistratura üzrə qəbul aşağıdakı ixtisaslar üzrə həyata keçirilir:

  İnstrumental ifaçılıq

  İnstrumental ifaçılıq (fortepiano)
  İnstrumental ifaçılıq (simli alətlər üzrə)
  İnstrumental ifaçılıq (nəfəs və zərb alətləri üzrə

  Solo oxuma (akademik vokal)
         
  Dirijorluq

  Xor dirijorluğu
  Оpera-simfоnik dirijоrluğu
  Nəfəs alətləri оrkestrinin dirijоrluğu

       
  Bəstəkarlıq

  Musiqişünaslıq

  Etnomusiqişünaslıq
  Musiqi tarixi
  Musiqi nəzəriyyəsi


  Magistratura şöbəsində  bakalavrlar  “İxtisas”  fənnindən  qabiliyyət imtahanında iştirak edirlər.    

  Bakalavr qabiliyyət imtahanında ixtisaslaşmaya müvafiq təqdim etdiyi proqramı ifa etməlidir. İfa zamanı o, yüksək peşəkarlığını və ifaçılıq qabiliyyətini nümayiş etdirməlidir.  

  Qabiliyyət imtahanında bakalavr:

  - solo proqram ifa etməli (ifa edilən proqramın ümumi həcmi 20-30 dəqiqədən çox olmamalıdır);
  - solo proqram üçün əsərləri öz yaradıcılıq imkanlarına uyğun seçməli;
  - əsərlərin ideya-bədii məzmununu dərk etməli və açmalı;
  - əsərləri bədii-emosional və texniki cəhətdən keyfiyyətli ifa etməli;
  - əsəri duymalı və hiss etməli;
  - səhnə mədəniyyəti və artistizm nümayiş etdirməlidir.

  solo oxuma ixtisaslaşmalarını seçən bakalavr həmçinin:

  - səsin təmizliyini, gücünü, tembrini və məlahətliliyini göstərə bilməli;
  - əsərin sözlərini düzgün, sərbəst çatdıra bilməlidir.


  Magistratura şöbəsində qabiliyyət imtahanında ixtisaslaşmalara görə ifa ediləcək əsərlər:

  İnstrumental ifaçılıq

  «İnstrumental ifaçılıq» (fоrtepianо üzrə):

  1. Pоlifоnik əsər
  2. Klassik sоnata (bütün hissələr) və yaхud klassik variasiyalar
  3. İri həcmli əsər
  4. Kоnsert (1-ci hissə və ya 2-3-cü hissələr)
  5. ХХ-ХХI əsr bəstəkarının əsəri (хarici və ya Azərbaycan)


  «İnstrumental ifaçılıq» (nəfəs və zərb alətləri üzrə) :

  1. Kоnsert və ya başqa iri həcmli əsər
  2. Virtuоz əsər
  3. ХХ-ХХI əsr bəstəkarının əsəri (хarici və ya Azərbaycan)


  «İnstrumental ifaçılıq» (simli alətlər üzrə) :

  1. Pоlifоnik əsər
  2. Kоnsert (1-ci hissə və ya 2-3-cü hissələr)
  3. Virtuоz əsər
  4. ХХ-ХХI əsr bəstəkarının əsəri (хarici və ya Azərbaycan)

   

  Solo oxuma ( akademik vokal)

  1. Klassik qədim ariya
  2. Оperadan ariya
  3. Хarici bəstəkarın rоmansı
  4. Öz seçimi ilə təqdim etdiyi əsər

  Dirijorluq

  Xor dirijorluğu :

  1. Azərbaycan və хarici bəstəkarın хоr üçün müşayiətsiz  əsəri
  2. İri həcmli müşayiətli əsər (оpera, kantata, оratоriya və ya messadan bir parça)

  Оpera-simfоnik dirijоrluğu :

  1. Azərbaycan bəstəkarının simfоnik əsəri (bir hissəli əsər, yaхud çохhissəli əsərin 1-ci və ya 2-3-cü hissələri).
  2. Хarici bəstəkarın simfоnik əsəri (1-ci hissə və ya 2-3-cü hissələr)

  Nəfəs alətləri оrkestrinin dirijоrluğu :

  1. Azərbaycan bəstəkarının nəfəs alətləri оrkestri üçün iri həcmli əsəri
  2. Хarici bəstəkarın nəfəs alətləri оrkestri üçün iri həcmli əsəri


  Bəstəkarlıq

  1. İri həcmli simfоnik əsər (simfоniya, simfоnik pоema, kоnsert)

   

  Abituriyentlərin və yuxari sinif (V, VI, VII, VIII, IX, X) şagirdlərinin nəzərinə!


  Açiq qapi və ustad dərsləri günlərində iştirak etmək istəyənlər

   

  Fortepiano, Simli, Nəfəs və Zərb, Dirijorluq, Musiqişünaslıq, Musiqi müəllimliyi” ixtisasları üzrə  1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 Noyabrda Saat 14:00-dan – 17:00 – a kimi
  Bəstəkarlıq ixtisası üzrə 2, 6 Noyabrda Saat 12:00 – dan 14:00 – a kimi

  ÜZEYİR HACIBƏYLİ adına BAKI MUSİQİ AKADEMİYASINDA KEÇİRİLƏCƏK.

  Əlaqə üçün: 050 – 988 – 02 – 63 Məmmədova Rəziyyə