• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Məmmədov Nəriman

  "Bahar yurdu". Məmmədov Nəriman

  UOT: F-no-78  MG: M-22 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bahar yurdu, fortepiano ilə oxumaq üçün. Məmmədov N.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1961, 7 s.   

  "Bayatı-şiraz və şur". Məmmədov Nəriman

  UOT: Flk-78  MG: M-22 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan muğamı. Bayatı-şiraz və şur. Red:T.Quliyev. Məmmədov N.
   
   

  M.: Muzqiz-1962,40s.   

  "İkinci konsert". Məmmədov Nəriman

  UOT: F-no78  MG: M-22 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İkinci konsert, 2 fortepiano üçün köçürmə. Məmmədov N.
   
   

  B.: 1977,103s.   

  "İkinci simfoniya". Məmmədov Nəriman

  UOT: P-ra78  MG: M-22 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İkinci simfoniya, partitura. Məmmədov N.
   
   

  B.: ”İşıq”-1981, 88s.   

  "Mahnılar". Məmmədov Nəriman

  UOT: Vok-78  MG: M-22 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, səs və fortepiano üçün. Məmmədov N.
   
   

  B.: Azərnəşr-1966,26s.   

  "Mahnılar". Məmmədov Nəriman

  UOT: Vok-78  MG: M-22 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar,  fortepiano ilə oxumaq üçün. Məmmədov N.
   
   

  B.: Azərnəşr-1964, 26s.   

  "Naxçıvan". Məmmədov Nəriman

  UOT: Vok-78  MG: M-22 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Naxçıvan, xalq çalğı alətləri ilə xor üçün süita,
  xor ilə fortepiano üçün köçürmə. Məmmədov N.
   
   

  B.: Azərnəşr-1970,41s.   

  Not vərəqi nümünələri