• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Quliyev Cavanşir

  "Bayatı". Quliyev Cavanşir

  UOT: P-ra-78  MG: Q-82
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bayatı. "Atlas essemble" üçün.  Quliyev C.
   
   

  Bakı: Çinar-çap -2008, 86s.   

  "Dastan". Quliyev Cavanşir

  UOT: P-ra-78  MG: Q-82
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dördüncü simfoniya. Dastan. Yaylı orkestr üçün.  Quliyev C.
   
   

  Bakı: Çinar-çap -2008, 91s.   

  "Divan". Quliyev Cavanşir

  UOT: P-ra-78  MG: Q-82
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Divan. Əsərlər toplusu. II cild.  Quliyev C.
   
   

  Bakı: Çinar-çap -2008.   

  "Dönübdü". Quliyev Cavanşir

  UOT: P-ra-78  MG: Q-82
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dönübdü. Qarışıq xor üçün. Quliyev C.
   
   

  Bakı: Çinar-çap -2008, 5s.   

  "Günəşin musiqi dəftəri". Quliyev Cavanşir

  UOT: F-no-78  MG:
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Günəşin musiqi dəftəri. Piano üçün. Quliyev C.
   
   

  Bakı: Prestij, 2017, 34s.   

  "İkinci kvartet". Quliyev Cavanşir

  UOT: P-ra-78  MG: Q-82
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İkinci kvartet. İki violin, viola və violonçel üçün, iki hissəli. Quliyev C.
   
   

  Bakı: Çinar-çap -2008, 48s.   

  "Karvan". Quliyev Cavanşir

  UOT: P-ra-78  MG: Q-82
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Karvan. Fleyta, saz və violonçel üçün.  Quliyev C.
   
   

  Bakı: Çinar-çap -2008, 24s.   

  "Kvartet". Quliyev Cavanşir

  UOT: P-ra-78  MG: Q-82
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Kvartet. Fleyta, qoboy, klarnet in B  Qarışıq və faqot üçün. 3 hissəli. Quliyev C.
   
   

  Bakı: Çinar-çap -2008, 41s.   

  "Piano əsərləri". Quliyev Cavanşir

  UOT: F-no-78  MG: Q-82
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Piano əsərləri.  Quliyev C.
   
   

  Bakı: "E.L." -2009, 76 səh.   

  "Sonata". Quliyev Cavanşir

  UOT: P-ra-78  MG: Q-82
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonata. Violin və saz üçün, iki hissəli. Quliyev C.
   
   

  Bakı: Çinar-çap -2008, 23s.   

  Not vərəqi nümünələri