• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Rzayev Azər

  "Konsert, fortepiano ilə simfonik orkestr üçün". Azər Rzayev

  UOT: F-no 78  MG: R-48 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert, fortepiano ilə simfonik orkestr üçün, 2 fortepiano üçün köçürmə. Rzayev A.


  Bakı: Azərnəşr-1972,43s.   

  "Konsert". Azər Rzayev

  UOT: F-no 78  MG: R-48 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert, skripka və orkestr üçün, skripka və fortepiano üçün köçürmə. Rzayev A.


  M.:Sov.Komp.-1957,55;22s.   

  "Konsert". Azər Rzayev

  UOT: P-ra78  MG: R-48 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert, fortepiano ilə simfonik orkestr üçün, partitura. Rzayev A.


  B.: Azərnəşr-1970, 60s.   

  "Poema". Azər Rzayev

  UOT: P-ra78  MG: R-48 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Poema, kamera orkestri üçün, partitura. Rzayev A.


  M.:Sov.Komp.-1974,26s.   

  "Sonata". Azər Rzayev

  UOT: F-no 78  MG: R-48 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonata, skripka ilə fortepiano üçün. Rzayev A.


  M.:Sov.Komp.-1974,52;16s.   

  Not vərəqi nümünələri