• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Hacıbəyov Sultan

  "Qızılqül". Hacıbəyov Sultan

  UOT: Kl -78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qızılqül. 3 pərdə, 4 şəkildə musiqili komediya. Hacıbəyov S.


  Bakı: Azərnaşr, 1972,110s.


   

  "Quşçuğaz". Hacıbəyov Sultan

  UOT: Vok -78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Quşçuğaz. Hacıbəyov S.
  A.S.Puşkinin sözləri üzrə Azərbaycan Bəstəkarlarının romansları.


  Bakı: Azərnəşr, 1949-11s.


   

  "Salam Ukrayna". Hacıbəyov Sultan

  UOT: F-no 78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Salam Ukrayna. Fortepiano ilə orkestr üçün. Hacıbəyov S.


  Bakı: Muzqiz-1955, 8s.


   

  "Sekstet ". Hacıbəyov Sultan

  UOT: Ans -78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sekstet (nəfəsli alətlər üçün). Hacıbəyov S.


  Bakı: Azərnəşr, 1965-30s.


   

  "Şən nəğmə". Hacıbəyov Sultan

  UOT: Vok -78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Şən nəğmə. Hacıbəyov S.


  Bakı: Azdövmuznəşr, 1942, 8s.


   

  "Skertso ". Hacıbəyov Sultan

  UOT: Kv -78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Skertso (2 skripka, alt və vilonçel). Hacıbəyov S.


  Bakı: 1955-5s.


   

  "Uşaq nəğmələri". Hacıbəyov Sultan

  UOT: P-ra 78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq nəğmələri. Tək oxuyan yaxud xor ilə fortepiano üçün. Hacıbəyov S.


  Bakı: Azərnəşr-1953, 19s.


   

  "Uvertüra". Hacıbəyov Sultan

  UOT: F-no 78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uvertüra. Simfonik orkestr üçün. 2 fortepiano üçün köçürmə. Hacıbəyov S.


  Bakı: Azərnəşr-1961, 44s.


   

  “Gülşən” baletindən. Adajio. Hacıbəyov Sultan

  UOT: F-no 78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Gülşən” baletindən Adajio. Hacıbəyov S.
  Fortepiano üçün işləyəni – İsmayıl Hacıbəyov
  (Azərbaycan bəstəkarlarının piano əsərlərinin antologiyası. I cild.
  Redaktor-tərtibçi Ülviyyə Hacıbəyova.

  Bakı: Elm və təhsil, 2012, s. 209-217


   

  Not vərəqi nümünələri