• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  İbrahimova Sevda

  "Azərbaycan təranələri". İbrahimova Sevda

  UOT: Vok-78  MG: İ-38
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan təranələri.   İbrahimova S.

  Bakı: "Mars-Print" - 2009, 44s.   

  "Məhəbbət işığı". İbrahimova Sevda

  UOT: Vok-78  MG: İ-38
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məhəbbət işığı. Fortepiano üçün silsilə.  İbrahimova S.

  Bakı: "Mars-Print" - 2009, 28s.   

  "Vokal musiqisi albomu". İbrahimova Sevda

  UOT: Vok-78  MG: İ-38
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vokal musiqisi albomu 1-ci dəftər. İbrahimova S.

  Bakı: 2009, 145s.    

  "Yeddi sonet". İbrahimova Sevda

  UOT: Vok-78  MG: İ-38
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Yeddi sonet".  Fortepiano ilə oxumaq üçün. İbrahimova S.

  Bakı: "İşıq" - 1981, 37s.   

  Not vərəqi nümünələri