• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Niyazi

  "Arzu". Niyazi

  UOT: F-no-78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Arzu. Niyazi. 

   
  Bakı: 4səh.


   

  "Can Stalin". Niyazi

  UOT: Vok-78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Can Stalin. Niyazi. Sözləri:R.Rza.
   

  Bakı: Azərnəşr-1950,9s.   

  "Festival mahnısı (marş)". Niyazi

  UOT: Vok-78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Festival mahnısı (marş). Niyazi. 
   

  Bakı: Azərnəşr-1956,6s.   

  "Pyeslər". Niyazi

  UOT: F-no-78  MG: M-63      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Pyeslər, fortepiano üçün. Niyazi.

   

  Bakı, 2005, 47 s.

   


  "Qaytağı". Niyazi

  UOT: P-ra78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qaytağı, simfonik orkestr üçün, partitura. Niyazi. 

   
  Bakı: Azərnəşr-1967,40s.   

  "Qaytağı". Niyazi

  UOT: Skr-78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qaytağı, violino və fortepiano üçün. Niyazi. 
  İşləməsi: A.Əlizadə.

   
  Bakı: 2013,13s.


   

  "Qaytağı". Niyazi

  UOT: Kam-78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qaytağı, kamera orkestri üçün. Niyazi. 
  İşləməsi: A.Əlizadə. maestro Niyazinin unudulmaz xatirəsinə ithaf.

   
  Bakı: 2012.


   

  "Rast ". Niyazi

  UOT: F-no78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rast simfonik muğamından 2 fraqment, 2 fortepiano üçün. Niyazi. 
  Bax:Qasımova S.,Tağızadə A., Mehmandarova A.
  ”Azərbaycan musiqi tarixinə dair müntəxəbat”
   
  Bakı: Maarif nəş-tı-1985,səh 14-29.   

  "Rast". Niyazi

  UOT: P-ra78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rast, simfonik muğamı, böyük simfonik orkestr üçün. Niyazi. 

   
  Bakı: Azərnəşr-1956,155s.


   

  "Rast". Niyazi

  UOT: Skr-78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rast, simfonik muğamından fraqmentlər, skripka və fortepiano üçün köçürmə. Niyazi. 

   
  Bakı: Azərnəşr-1952,17;6s.


   

  Not vərəqi nümünələri