• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Məlikov Arif

  "Fortepiano üçün albom pyesləri". Arif Məlikov

  UOT: F-no -78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano üçün albom pyesləri. Məlikov A. Pedaqoqik redaksiyasısı: E.V.Buninanindir.  

   

  Moskva: ”Sov.Komp” - 1990, 47 s.   

  "İki pyes". Arif Məlikov

  UOT: Skr-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki pyes. Məlikov A.  Skripka və fortepiano üçün köçürəni:T.Atakişiyev., Barştak Y.
  1.”Məhəbbət əfsanəsi”baletindən nökturn.
  2. ”Məhəbbət əfsanəsi”baletindən rəqs. 

   Bakı: Azərnəşr-1964,14;3s.    

  "İki qəlbin dastanı". Arif Məlikov

  UOT: Pr-ra-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki qəlbin dastanı, 3 pərdəli, 6 şəkilli balet. Məlikov A.  

   

   Bakı: “Şərq-Qərb”-2016,138s.   

  "İki qəlbin dastanı". Arif Məlikov

  UOT: Kl-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki qəlbin dastanı, 3 pərdəli, 6 şəkilli balet. Məlikov A.  

   

   Bakı: “Şərq-Qərb”-2016,138s.   

  "Konsertino". Arif Məlikov

  UOT: P-ra-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsertino, fleyta və simli orkestr üçün. Məlikov A. 

   

  Bakı: ”Şərq-Qərb”-2016, 55s.   

  "Konsertino". Arif Məlikov

  UOT: Fl-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsertino, fleyta üçün. Klavir. Məlikov A. 

      

  "Məhəbbət əfsanəsi". Arif Məlikov

  UOT: Kl-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məhəbbət əfsanəsi,3 aktlı balet. Məlikov A. 

      

  "N.Hikmətin sözlərinə yazılmış 4 romans". Arif Məlikov

  UOT: Vok-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  N.Hikmətin sözlərinə yazılmış 4 romans, səs və fortepiano üçün. Məlikov A. 

   

  Moskva: ”Sov.Komp” - 1967, 15 s.   

  "Nağıl". Arif Məlikov

  UOT: P-ra-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nağıl simfonik poeması, simfonik orkestr üçün poema,partitura. Məlikov A. 

   

  Bakı: “Şərq-Qərb”-2016,95s.    

  "Romanslar silsiləsi". Arif Məlikov

  UOT: Vok-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romanslar silsiləsi, səs və fortepiano üçün. Məlikov A.  

   

   Bakı: “Şərq-Qərb”-2016, 40s.   

  Not vərəqi nümünələri