• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Karaqiçeva Lüdmila Vladimirovna

  (1922-2015)

  Musiqişünas, professor, Əməkdar incəsənət Xadimi

  1.Təhsil illəri: ADK-nın məzunu (1948,elmi rəhbəri-D.Danilov)

  2. Kafedra fəalliyəti: Tədris olunan fənnlər: ümumi və ixtisas qrup – «Xarici ölkələrin musiqi tarixi», «Musiqi tənqidi»  və «Musiqi ədəbiyyatı»; ixtisas qr.-«Ixtisas»,  «Musiqi tənqidi» və «Muasir musiqi» seminarlarını,  «Operanın dramaturgiyası»

  3. Elmi və fəxri adlar: 1962- sənətşunaslıq namizədi. 1972-Azərbaycan SSR-nın Əməkdar incəsənət Xadimi. 1982- professor

  4. Yaradıcılıq fəalliyyəti:

  a)1962- «Qara Qarayev» (М., Сов.Композитор, 1960)  Kitabı əsasında sənətşunaslıq dissertasıyanın müdafiyəsi (elmi rəhbər –İ.Rıjkin)

  b) Yaradıcılığı bütövlüklə Q.Qarayeva həsr olunub: «Балеты К.Караева» - М,Музгиз,1959; Африканский музыкальный фольклор в балете  К.Караева «Тропою Грома»; Сб-ник «Музыка народов Азии и Африки» -1969; «Кара Караев. Личность. Суждения об искусстве»- М., Композитор ,1994-286 с. «İxtisas» sinifini bitirənlər: Z.Səfərova V.Mirzəyeva–Şərifova, Abbasova, Ü.Həcıbəyli