• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  fevral 2021-ci il

  Глубокоуважаемый Фархад Шамсиевич!

  Огромное спасибо за теплое и душевное поздравление. Да, я высоко ценю годы обучения в Азербайджанской Государственной Консерватории имени Узеира Гаджибекова, здесь я встретился с великими деятелями культуры Азербайджана: Кара Караевым, Фикретом Амировым, Тофиком Кулиевым, Афрасиябом и Шамси Бадалбейли, маэстро Ниязи, Арифом Меликовым, Васифом Адыгезаловым, Тофиком Бакихановым. Будучи совсем молодым, имел возможность услышать и увидеть Великого Узеира Гаджибекова. Всегда помню Вашу встречу со мной в Академии, в тот день у меня глубоко билось сердце от самой встречи и от воспоминаний, нахлынувших на меня. Вам огромное спасибо за поздравление и я счастлив что смог оставить после себя такие воспоминания на своей родине Азербайджана, там где в свои годы я имел встречи с великим Гейдаром Алиевичем, а так же имел близких друзей и однокашников. Всегда помню первое своё публичное выступление в консерватории, в мае 1949 года, афиша которой до их пор хранится в моём архиве, затем моё выступление с оркестром в 1953 году на сцене летней филармонии где я солировал как пианист в своём произведении симфоническая поэма "Памяти 28 героев Панфиловцев". Звучал оркестр под управлением Афрасияба Бадалбейли, замечательным музыкантом и человеком с которым я дружил. Как сейчас помню свой концерт в Государственной Азербайджанской Филармонии, 4 февраля 1962 года, где я впервые дирижировал оркестром имени Узеира Гаджибекова в своём авторском вечере, совпадение 8 февраля этого же года родился мой сын Хаджимурад и конечно незабываемые встречи с Вами в театре песни Рашида Бейбутова и в помещении Академии.

   Передайте поклон и мои благодарности Всем Вашим коллегам!

   

  С уважением и дружбой Мурад Кажлаев.  

   

  .