• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  30 yanvar 2021-ci il

  Многоуважаемый  Мурад Магометович!

  От имени коллектива Бакинской Музыкальной Академии им.У.Гаджибейли и от себя лично поздравляю Вас со знаменательными событиями  - 90-летним юбилеем,  присуждением  ордена «Достлуг» («Дружба») и «Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики»! Эти награды связаны между собой делом всей Вашей жизни,  искренней приверженностью лучшим традициям музыкального искусства, сохранением  и развитием культурных связей между народами.

  Ваш славный творческий путь, насыщенный яркими событиями и большими достижениями, волей судьбы начался в стенах нашего учебного заведения.  Мы гордимся, что такой самобытный композитор, дирижер и педагог, наделенный поистине неиссякаемой созидательной энергией, является нашим выпускником!

  В этот знаменательный для Вас день желаем крепкого здоровья,  благополучия и творческого вдохновения!

   

   

                                                                              С уважением,

                                                                   народный артист СССР и Азербайджана, ректор

  Бакинской Музыкальной Академии

   им. Узеира Гаджибейли,

  профессор Фархад Бадалбейли