• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Второй республиканский конкурс «Академическая, народная и джазовая музыка», посвящённая профессору Тарлану Сеидову

   

  По авторскому проекту заслуженного деятеля искусств Азербайджана, доктора наук по искусствоведению, создателя Средней специальной музыкальной школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессора Тарлана Сеидова стартует Второй Республиканский конкурс музыкантов «Академическая, народная и джазовая музыка». 

  Конкурс организован Бакинской музыкальной академией имени У.Гаджибейли и школой-студиейБМА при содействии Министерства культуры Азербайджанской Республики и посвящён трём главным направлениям в музыкальном искусстве: классике, народному творчеству и джазу.

  Председателем оргкомитета и жюри является народный артист СССР и Азербайджана, ректор БМА, профессор Фархад Бадалбейли. Проект состоит из двух туров, где в первом участники избираются на основании отправленных видеозаписей, а во втором – демонстрируется живое исполнение. Участники конкурса подразделяются на три возрастные категории (I группа – 8–12 лет, II группа – 13–16 лет, III группа – 17–23 лет) по следующим номинациям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Вокальное исполнительство». 

  Для участия в конкурсе подано 110 заявок молодых музыкантов – учащихся музыкальных школ и средних и высших музыкальных учебных заведений Азербайджана из Баку и 14 регионов республики – Агдам, Агдаш, Барда, Губа, Губадлы, Гянджа, Габаля, Саатлы, Сальян, Сумгаит, Нефтчала, Шабран, Шеки, Ширван по специальностям фортепиано, скрипка, флейта, вокал.

  В данный момент осуществляется процесс оценивания участников первого тура. Второй тур пройдет с 13 по 18 ноября 2023-го года.

  Победителям конкурса присуждается звание лауреатов.

  Проведение конкурса «Академическая, народная и джазовая музыка» сохраняя свою актуальность,способствует развитию и усовершенствованию межжанровых связей.