• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  2023-cü il 25 aprel tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası İzabella Abezqauzun 100-illiyinə həsr olunmuş respublika elmi-praktiki konfransını keçirir.

   

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

  ÜZEYİR HACIBƏYLİ ADINA BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI

   

  MƏLUMAT MƏKTUBU

  Hörmətli həmkarlar!

   

  2023-cü il 25 aprel tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası İzabella Abezqauzun 100-illiyinə həsr olunmuş respublika elmi-praktiki konfransını keçirir. Konfransda iştirak etmək üçün musiqi sənəti, kulturologiya, pedaqogika sahələri üzrə ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri, tədqiqatçılar, doktorantlar dəvət olunur.

  Konfransın işçi dilləri – Azərbaycan, rus.

  Konfransın işi aşağıdakı istiqamətlər üzrə təşkil olunacaq:

  • İzabella Abezqauz-100: Azərbaycan musiqi elmi və təhsilində alimin rolu
  • Tarixi və nəzəri musiqişünaslığın problemləri
  • Müasir ifaçılıq sənəti
  • Şifahi ənənəli musiqisinin öyrənilməsinin nəzəriyyəsi və təcrübəsi

  - Musiqi pedaqogikasının problemləri

  Çıxışların reqlamenti: 10 dəqiqə.

   Konfransda iştirak üçün ərizə və məqalələri aprelin 20-dən gec olmayaraq e-poçt ünvanına göndərilməlidir.

  Təşkilat komitəsi ərizələrin seçilməsi, qoyulan tələblərə cavab verməyən və ya kifayət qədər elmi yeniliyi olmayan materiallardan imtina olunması haqqını özündə saxlayır.

  Konfrans yekunlaşdıqdan sonra elmi məqalələrin nəşr olunması planlaşdırılır.

  Konfransda iştirak etmək üçün iştirak ərizəsini və məqalənin mətnini aşağıdakı elektron ünvana göndərmək lazımdır.

  Azərbaycan dilində: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır., Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Rus dilində: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   Ərizədə məruzənin mövzusu, müəllif haqqında məlumat (soyad, ad, ata adı, elmi dərəcə və elmi ad, iş yeri və vəzifə, poçt və elektron ünvanı, əlaqə telefonlarının nömrələri) tam şəkildə göstərilməlidir.

  İştirak etmək üçün ərizə forması

  Məruzəçinin soyadı, adı, ata adı, iş yeri ya təhsil aldığı yer

   

  Məruzənin adı

   

  Mövzu istiqaməti

   

  Məruzənin təqdim olunduğu dildə annotasiya (100 sözə qədər)

   

   

  Açar sözlər 8-10

   

  Əlaqə: telefon, ünvan, elektron poçt ünvanı

   

  Elmi rəhbər (elmi məsləhətçi) haqqında məlumat:  soyadı, adı, ata adı, iş yeri, vəzifəsi, elmi dərəcəsi, elmi adı  

   

  Əlavə məlumat

   

  Çıxış üçün tələb olunan xüsusi texniki vasitələr

  Digər

                 

  TEZİSLƏRİN TƏRTİBİ QAYDALARI

  Müəllif haqqında məlumat verilməlidir: soyadı, adı, atasının adı, təhsil aldığı yer ya iş yeri,  elmi dərəcəsi, elmi adı, vəzifəsi, elektron poçt ünvanı, elmi rəhbər, onun iş yeri. Məqalə iki dildə xülasə və açar sözlərlə müşayiət olunmalıdır.

  Əgər məqalə, məsələn, Azərbaycan dilindədirsə, onda xülasə rus və ingilis dillərində, 8-10 sətir, şrift ölçüsü 10, interval 1 olmalıdır. Açar sözlər 8-10 sözdən ibarət olmalıdır.

  Məqalənin mətni Microsoft Word redaktorunda yığılmalıdır. Məqalənin həcmi 7 səhifəyə qədər, formatı A4, Times New Roman, şrifti 14 ölçüdə, yuxarı və aşağıdan 20 mm, soldan 30 mm, sağdan 15 mm məsafə, sətirlərarası 1,5 interval, abzas 1,25. Xülasə qoyulan problemi, elmi yeniliyi və işin məqsədini əks etdirməlidir.

  Mətndə qeydlər və şərhlər, formul, cədvəl və qrafiklər, səhifələrin nömrələnməsi olmamalıdır. Mətnin daxilində mənbələrə istinad kvadrat mötərizədə göstərilir, məsələn, [Ü.Hacıbəylil, 1984, s. 28]. “Ədəbiyyat” bölümündə mənbələr əlifba sırası ilə düzülür (12 pt), nömrələnmir.  Not nümunələri məqalədə yerləşdirilməli və adlandırılmalıdır.  

  Məqalələr müəllif redaktəsi ilə çap olunur.

  Təşkilati məsələlər üzrə müraciətlər:

  1.Gülzar Mahmudova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.  

  2.Könül Nəsirova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  3.Həqiqət Yusifova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  4.İnna Pazıçeva Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Əlaqə

  Ünvan: BMA, Şəmsi Bədəlbəyli, 98

  Telefon: (+99 412) 493-21-14

  İnternet ünvanı: http://musicacademy.edu.az

   

   

   

  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  --------------------------

  БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

  ИМЕНИ УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ

  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

  Уважаемые коллеги!

  25  апреля 2023 г. Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли проводит Республиканскую научно-практическую  конференцию, посвященную 100-летию Изабеллы Абезгауз.

  К участию в конференции приглашаются исследователи, преподаватели и специалисты учреждений высшего и среднего образования в области музыкального искусства, культурологии, педагогики, соискатели, докторанты, аспиранты.

  Рабочие языки конференции – азербайджанский  и русский.

   

  Работа конференции будет организована по следующим направлениям:

  • Изабелла Абезгауз - 100: роль ученого в истории азербайджанской музыкальной науки и образования
  • Проблемы исторического и теоретического музыкознания
  • Современная исполнительская культура
  • Теория и практика изучения музыки устной традиции
  • Вопросы музыкальной педагогики

   

  Регламент выступлений: 10 минут

   

  Прием заявок и текстов статей – до 20 апреля 2023 г. включительно.

  Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо не содержащих достаточной научной новизны. 

  По итогам конференции  планируется публикация научных статей.

   

  Для участия в конференции необходимо выслать заявку на участие и статью на следующие электронные адреса: тексты на азербайджанском языке - Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır., Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır., на русском языке - Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır..

  В заявке следует указать тему доклада, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, звание, должность, место работы или учебы, почтовый и электронный адрес, номера контактных телефонов). Для аспирантов и докторантов указать дополнительно имя научного руководителя, его ученую степень и звание, место работы и должность. 

   

  Форма заявки на участие

   

  Фамилия, имя, отчество, место работы или учебы

   

   

  Тема доклада

   

  Тематическое направление

   

  Аннотация на языке доклада (до 100 слов)

   

  Ключевые слова 8-10

   

  Контакты:  телефон, адрес электронной почты

   

  Сведения о научном руководителе (научном консультанте): фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое звание

   

  Дополнительные сведения

   

  Необходимы ли особые технические средства для выступления?

  Другое

   

  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

  Обязательно должны быть представлены сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, место работы или учебы, сведения о научном руководителе или консультанте, адрес электронной почты). Статья должна сопровождаться резюме и ключевыми словами на двух языках. 

  Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Объем публикации до 7 страниц, формат А4, Times New Roman, 14 кегль, верхнее и нижнее поля 20 мм, левое поле 30 мм, правое поле 15 мм, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25.  Резюме  должно отражать поставленную проблему, научную новизну и цель работы. Если тезисы, к примеру, на азербайджанском языке, то резюме представляется на русском и английском языках объемом 8–10 строк, 10 кегль, интервал 1. Ключевые слова должны состоять из 8–10  слов.   

   В тексте не должно быть сносок и примечаний, формул, таблиц и графиков, нумерации страниц. Ссылки на источники даются внутри текста в квадратных скобках, например [У.Гаджибейли, 1984, с. 28]. В разделе «Литература» позиции располагаются в алфавитном порядке (12 pt), не нумеруются. Нотные примеры должны размещаться в статье и иметь названия. Статьи публикуются в авторской редакции.

   

  По организационным вопросам обращаться:

  1.Гюльзар Махмудова Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.  

  2.Кенуль Насирова Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  3. Хагигат Юсифова Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.,

  4. Инна Пазычева Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

   Контакты:

  Адрес: БМА, ул.Шамси Бадалбейли, 98
  Телефон: (+99 412) 493-21-14

  Интернет адрес: http://musicacademy.edu.az