• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  Baku Jazz Day Conference

    

  CAZ FESTİVAL

  TƏSİSÇİLƏR
  1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
  2. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
  3. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

  ƏSASNAMƏ

  Beynəlxalq Caz Gününə həsr olunmuş Beynəlxalq Caz Festivalı aşağıdakı nominasiyalar üzrə keçirilir:
  1.Fortepiano
  2.Simli alətlər
  3.Nəfəsli alətlər
  4.Ansambl ifa

  FESTİVALIN MƏQSƏDİ

  1. Caz musiqisinin öyrənilməsi və təbliği
  2. Gənc musiqiçilərin müasir musiqi mədəniyyətinin bütün tələblərinə cavab verən hərtərəfli inkişafının təmin edilməsi

  FESTİVALIN ƏSAS ŞƏRTLƏRİ

  1. I yaş qrupu ifaçıları üçün ifa qaydaları 10 dəqiqə, II yaş qrupu üçün isə 15 dəqiqə nəzərdə tutulmuşdur.
  2. Festivalın qaliblərini münsiflər heyəti təyin edir və onlar “Caz Festivalının laureatı” adını alır.
  3. Münsiflər heyətinin qərarı qətidir, apellyasiyaya və təkrar müzakirəyə yol verilmir.
  4. Solo nominasiyasında iştirak xarici vətəndaşlar üçün 40 avro, ansambl ifa nominasiyası üçün isə 50 avro təşkil edir. Azərbaycan vətəndaşları üçün solo nominasiyada iştirak 50 manat, ansambl nominasiyada isə 60 manat təşkil edir.
  5. Festivalın laureatları Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında keçiriləcək Qala-konsertdə iştirak edəcəklər.


  FESTİVALIN PROQRAMI
  Hər bir iştirakçı yaş qrupunun qaydalarına uyğun olan 2 və daha artıq əsər ifa etməlidir.

  FESTİVALIN YAŞ QRUPU
  I yaş qrupu – 16 yaşınadək
  II yaş qrupu – 16 yaşdan yuxarı
  TƏQDİM OLUNACAQ SƏNƏDLƏR
  1. İştirakçının ərizəsi
  2. Əsərlərin adları və ifa müddəti
  3. Ünvan, telefon və e-mail.
  4. Doğum haqda şəhadətnamə və şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.
  5. 3x4 ölçüdə 2 rəngli foto.
  6. İştirakçı haqda yaradıcı xasiyyətnamə.

  ƏRİZƏLƏRİN TƏQDİMAT ŞƏRTLƏRİ
  Festivalda iştirak etmək istəyənlər yuxarıda sadalanmış sənədləri bu ünvandakı Təşkilat komitəsinə təqdim etməlidirilər: AZ 1014, Bakı, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi 98, Bakı Musiqi Akademiyası. Sənədlərin təqdimatının son müddəti 2019-cu il aprelin 25-dəkdir.

  Telefon: +994 50 421 28 71
  E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

   

  ÜZEYİR HACIBƏYLİ adına BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI

  VIII Beynəlxalq Caz Gününə həsr olunmuş I Beynəlxalq Festival çərçivəsində

  Elmi-yaradıcı konfransın

  Əsasnaməsi


  KONFRANSIN TEMATİKASI:

  1. Beynəlxalq Caz Günü – bir hadisə və ənənə kimi
  2. Beynəlxalq Caz Günü ənənəsi ilə bağlı sosial-mədəni problemlər, önəmli faktlar
  3. Beynəlxalq Caz Günü və qloballaşma və multikulturalizm aspektində
  4. Beynəlxalq Caz Gününün bilavasitə ifaçı və iştirakçısı olan xadimlərin xatirə və təklifləri
  5. Caz mədəniyyətlərarası dialoqun bir vasitəçisi kimi. Ənənələr və müasirlik.
  6. Caz sənətinin təlim-tədris problemləri.Caz tədrisində aktual problemlər və innovasiya texnologiyaları, yeni metodlar.
  7. Caz sənətində qadınların fəaliyyəti. Caz sənətində gender problemlər.
  Konfransın tematikasına aid mövzulara aid tələblər:
  1. Konfransa təqdim olunacaq məruzələr müasir dövr ilə və konfransın başlıca mövzu obyekti olan Beynəlxalq Caz Gününə həsr olunmalıdır.
  2. Konfrans sırf nəzəri-tədqiqi və ya tarixi-tədqiqi səciyyə daşımamalıdır. Təqdim olunan mövzudan uzaq olan və sırf nəzəri ya tarixi baxımla məhdudlaşan məruzələr qəbul edilmir.
  3. Hər bir çıxışa 20 dəqiqə ayrılır – 15 dəq çıxışa (video ya audio illüstrələr ilə birlikdə), son 5 dəqiqə isə sual-cavaba həsr olunur.
  4. Konfransda təlim-tərbiyə, caz sənətinin tədrisinə həsr olunan məruzələr qəbul edilir və alqışlanır.
  5. Konfransda təqdim edilən məruzələr problematik, icmali və ya təqdimat xarakteri daşıya bilər, yəni məruzənin janr və ifadə səciyyəsinə dair məhdudiyyət qoyulmur. Çıxışlar videogörüntülərlə, sxem və posterlərlə, və ya audio yazılarla müşayiət oluna bilər.
  6. Konfransda məruzələrlə çıxış edən iştirakçılar konfransın material toplusu üçün öz materiallarını tezis şəklində deyil, tam məqalə şəklində göstərilən son tarixə qədər təqdim etməlidirlər.

  MƏRUZƏLƏRİN YAZILMA QAYDALARI

  Müəllif haqqında məlumatda (soyad, ad, atasının adı, elmi dərəcə, elmi, fəxri ad, iş yeri və vəzifə, elektron ünvan, əlaqə telefonları) göstərilməlidir.
  Təşkilat komitəsi müəllifə xəbərdarlıq etmək şərtilə mövzuya və tələblərə uyğun olmayan materialların çapından imtina etmək hüququna malikdir. Məqalənin mətni azı 5 maksimal isə 7 səhifəyə qədər, formatı A4, Times New Roman, 14 pt, sətirlərarası məsafə 1,5 olmalıdır. Mənbələr mətnin içində kvadrat mötərizədə verilir, məsələn [Ü.Hacıbəyov, 1965, səh. 38]. “Ədəbiyyat” ardıcıllıq əlifba sırası ilə uyğun verilməlidir. Konfransın dili – Azərbaycan və rus dillərindədir.
  Xülasə məruzə mətninin yazıldığı əks dildə (rus və ingilis) tərtib olunmalıdır (8-10 sətir həcmində 10 pt, məsafə 1) olmalıdır. Açar sözlər 5-8 sözdən ibarət olmalıdır.


    

  Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli

   

  CHARTER OF I INTERNATIONAL SCIENTIFIC-CREATIVE CONFERENCE in the framework of I REPUBLICAN FESTIVAL

  dedicated to INTERNATIONAL JAZZ DAY CONFERENCE TOPICS:


  1. International Jazz Day – as an event and tradition
  2. International Jazz Day in the light of socio-cultural problems and grand factors
  3. International Jazz Day from the aspect of globalization and multiculturalism
  4. International Jazz Day: memoirs and recommendations from participants of International Jazz Day
  5. International Jazz Day as an intercultural dialogue facilitator – traditions and modernity
  6. Educational and teaching problems in jazz art. Actual problems, latest methods and innovative technologies in teaching jazz
  7. Women in jazz. Gender problems in jazz.


  REQUIREMENTS FOR PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE


  1. Reports presented for the conference should be related to modernity and its main thematic object - International Jazz Day.
  2. Reports of purely theoretical, analytical and historical-research character are not accepted. Reports associated with educational and teaching questions in jazz art are welcome.
  3. Time limit for each speech is 20 minutes with the following calculation: 15 minutes - for a report (along with video-audio illustrations), 5 minutes - for questions and discussions.
  4. Reports can have overview or problematic character, or they can be presentations illustrated with different photos, videos and audio materials. There are no limitations to the genre, character and form of expression.
  5. Texts of reports should be presented comprehensively in the form of article until the deadline, not in the form of theses.


  REQUIREMENTS FOR REPORT DESIGN


  Requirements for text design: A4 format, margins - 2 cm, font - Times New Roman, 14 size, spacing – 1,5 cm, volume from 1 300 to 1 900 words (5-7 pages).
  On the right – Surname, Name, Father’s name of the author. Font - Times New Roman, size 14, levelling in width.
  The title of the report through a single line spacing in the middle of the line (in lowercase letters, without a dot at the end): font - Times New Roman, size 14.
  The list of used sources and literature should be given in an alphabetical order. References to the used quotes in the text have to be written in square brackets. To exemplify: [U. Hajibeyli, 1965, p. 38].
  Information about the author should indicate the following: surname, name, father’s name; academic degree, academic or honorary title, place of work and position, email address and contact numbers.
  The text of summary should be written in two languages, excluding the language of the report. (8-10 lines, size 10, spacing 1). Keywords should constitute 5-8 words.
  The organizational committee has the right to reject the reports of authors by warning in case of non-compliance with the topics and requirements of the conference.
  Working languages of the conference – Azerbaijani, Russian, and English.
  The publication of conference proceedings is planned in the printed form.

  Arrangement fee


  Arrangement fee for taking part in the conference constitutes 30 AZN for Azerbaijani citizens, 100 $ citizens of foreign countries.
  If the publication is co-authored and both authors wish to receive a printed copy, each of them should be paid separately.
  The participants, who pay for the printed collection, receive electronic version for free.
  Arrangement fee is paid in person or by transfer to a credit card.
  Information about requisites for payment will be provided in personal correspondence.
  Applications of participants should include academic degree, academic title, position, educational institution, as well as additional information specified in the sample applications. All data should be written without abbreviations. Send your applications to the following email address: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.. Please send your applications and theses structured on the given examples and do not submit in the form of tables - it slows down the work of program drafters and the collection of conference materials.
  Theses of students and masters should be sent after consultations with their academic supervisors.

   

  FOUNDERS:
  1. The Ministry of Education of The Republic of Azerbaijan
  2. The Ministry of Culture of The Republic of Azerbaijan
  3. Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli.

  THESIS OF THE FESTIVAL
  The International Jazz Festival,dedicated to the International Jazz Day, is held in the following categories:
  1. Piano;
  2.String instruments;
  3.Wind instruments;
  4.Ensemble performance.

  AIMS OF THE FESTIVAL
  1. Study and promotion of jazz music
  2. To ensure the comprehensive development of young musicians who meet the requirements of modern musical culture.

  MAIN CONDITIONS OF THE FESTIVAL
  1. Performing rules for participants in the first age group - 10 min., in the second age group - up to 15 min. ;
  2. The winners are determined by the jury and they receive the title of the winner of the Jazz Festival.
  3. The decision of the jury is final, appeal and re-discussion is not subject.
  4. For foreign citizens, participation fee in the solo category is 40 euros, in the ensemble performance category-50 euros. For the citizens of the Republic of Azerbaijan, participation fee in solo category is 50 manats, in the ensemble performance category is 60 manats.
  5. The winners of the festival will participate in the Gala-concert in the Grand Hall of Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibayli.

  FESTIVAL PROGRAM
  Each participant should perform 2 or more pieces in accordance with the rules of age groups.

  AGE GROUP OF THE FESTIVAL
  I group-up to 16 years
  II group -from 16 and more

  DOCUMENTS FOR FILING
  1. Application form of the participant;
  2. The name of the piece and the term of performing;
  3. Address, telephone number and e-mail adddress;
  4. Certificate of birth and copy of identity card;
  5. 2 color photos in size 3x4;
  6. Creative biography.

  CONDITIONS OF APPLICATION
  Those wishing to participate in the festival should submit all the above mentioned documents to the Organizational Committee at the following address: AZ 1014, Baku, Shamsi Badalbeyli street 98, Baku Music Academy. The deadline for applications is 25 April 2019.

  Contact number: +994 50 421 28 71
  E-mail:Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   


   

   

  ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

   

  Учредители
  1. Министерство Образования Азербайджанской Республики
  2. Министерство Культуры Азербайджанской Республики
  3. Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли.


  ПОЛОЖЕНИЕ
  Посвященный к «Международному Дню Джаза», Международный Джазовый Фестиваль проводится по нижеуказанным номинациям:
  1. Фортепиано;
  2. Струнные инструменты;
  3. Духовые инструменты;
  4. Ансамблевое исполнение.


  ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
  1. Изучение и пропаганда джазовой музыки
  2. Обеспечить всестороннее развитие молодых музыкантов, отвечающих требованиям современной музыкальной культуры.

   

  ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ
  1. Правила исполнения участников в первой возрастной группе 10 мин., во второй возрастной группе до 15 мин.;
  2. Победителей определяют члены жюри и они получают звание лауреата «Джазового Фестиваля»
  3. Решения жюри является окончательным, обжалованию и повторному обсуждению не подлежит.
  4. Для иностранных граждан плата за участие в номинации соло составляет 40 евро, в номинации ансамблевое исполнение 50 евро. Для граждан Азербайджанской Республики плата за участие в номинации соло составляет 50 манат, в номинации ансамблевое исполнение 60 манат.
  5. Лауреаты фестиваля будут участвовать на Гала-концерте в Большом зале Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли.


  ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
  Каждый участник должен исполнить 2 или более произведений в соответствии правилами возрастной группы.


  ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ФЕСТИВАЛЯ

  I группа – до 16 лет
  II группа – от 16 и более

   

   ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ

  1. Заявление участника;
  2. Название произведений и срок их исполнения;
  3. Адрес, телефон и e-mail;
  4. Свидетельство о рождении и копия удостоверения личности;
  5. 2 цветные фотографии в размере 3х4;
  6. Творческая характеристика.


  УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
  Желающие участвовать на фестивале должны предоставить все вышеуказанные документы в Оргкомитет по адресу: AZ 1014, Баку, улица Шамси Бадалбейли 98, Бакинская Музыкальная Академия. Срок подачи заявок до 25 апреля 2019 года.

  Телефон: +994 50 421 28 71
  E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

  BAKU JAZZ DAY CONFERENCE

  БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ им.УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ

  УСТАВ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

  в рамках I РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ посвященного МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ДЖАЗА


  ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:


  1.Международный День Джаза – как событие и традиция
  2. Международный День Джаза в свете социо-культурных проблем и грандиозных фактов
  3. Международный День Джаза в аспекте глобализации и мультикультурализма
  4. Международный День Джаза: мемуары и рекомендации от участников İJD
  5.Международный День Джаза как посредник межкультурного диалога – традиции и современность
  6. Проблемы образования и преподавания в джазовом искусстве. Актуальные проблемы, новейшие методы и инновационные технологии в преподавании джаза
  7. Женщины в джазе. Гендерные проблемы в джазе.

  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ:


  Доклады, представленные для конференции должны быть связаны с современностью и с ее главным тематическим объектом – Международным Днем Джаза.
  Доклады сугубо теоретического, аналитического или историко-исследовательского характера не принимаются. Приветствуются доклады, связанные с вопросами образования и преподавания джазового искусства.
  Временной регламент для каждого выступления 20 минут с расчетом: 15 минут – для доклада (вместе с видео-аудио иллюстрациями), 5 минут – для вопросов и обсуждений.
  Доклады могут носить обзорный или проблематичный характер, а также могут представить собой презентацию, иллюстрируемую различными фото, видео и аудиоматериалами. То есть ограничения на жанр, характер и форму выражения не ставятся.
  Тексты докладов должны быть представлены не в форме тезисов, а в полностью, в форме статьи и до установленной последней даты.
  Требования к оформлению докладов

  Требования к оформлению текста: формат А4, поля – 2 см, шрифт Times New Roman 14 кегль, интервал – 1,5 см, объем от 1 300- до 1 900 слов (5-7 страниц).
  Справа – ФИО автора. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Выравнивание по ширине.
  Название доклада через один межстрочный интервал посередине строки (строчными буквами, без точки в конце): шрифт Times New Roman, кегль 14.
  Список использованных источников и литературы даются в алфавитном порядке. Ссылки в тексте к использованным цитатам пишутся в квадратных скобках. Например: [У.Гаджибейли, 1965, стр.38].
  В информации об авторе должны быть указаны: ф.и.о., ученая степень, ученое или почетное звание, место работы и должность, электронный адрес и контактные номера.
  Текст резюме оформляется на двух языках, исключая язык доклада (8-10 строчек, 10 кегль, интервал 1). Ключевые слова должны составлять 5-8 слов.
  В случае несоответствия к тематике и требованиям конференции, оргкомитет вправе отказать автору с условием предупреждения.
  Рабочие языки конференции – азербайджанский, русский, английский.

  Издание Сборника материалов конференции планируется в электронном и печатном виде. Участники конференции сами выбирать формат сборника, от чего будет зависеть размер организационного взноса. Электронный сборник полностью соответствует печатной версии и содержит все необходимые исходные сведения.

  Организационный взнос

  За участие на конференции организационный взнос составляет: 30 азн для граждан Азербайджана, 100 $ для граждан других стран.
  Если публикация написана в соавторстве и оба автора желают получить печатный экземпляр, каждый из них оплачивается отдельно.
  Участники, которые оплатили печатный сборник, электронный получают бесплатно.
  Орг. взнос уплачивается лично или переводом на банковскую карточку.
  Реквизиты для оплаты сообщаются в личной переписке.

  В заявке участника указываются ученая степень, ученое звание, должность, учебное заведение, а также дополнительные данные, указанные в образце заявки. Все данные следует писать без сокращений. Заявку присылайте на электронную почту Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.. Просьба присылать заявки и тезисы по образцу приведенных примеров и не подавать в виде таблиц - это замедляет работу составителей программы и сборника материалов конференции.
  Тезисы студентов и магистрантов присылать после их просмотра научным руководителем.