• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  Musiqişünaslığın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi-Praktiki Konfrans 

   

  ÜZEYİR HACIBƏYLİ ADINA BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI


  MUSİQİŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ

  mövzusunda

  RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS
  Bakı, 3-4 aprel 2019

  MƏLUMAT MƏKTUBU

  Hörmətli həmkarlar!


  Təşkilat Komitəsi ali və orta təhsil müəssisələrinin professor-müəllim heyətini, elm sahəsində çalışan mütəxəssisləri, doktorant, dissertant və magistrantlari 3-4 aprel 2019-cu il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında keçiriləcək “Musiqişünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransında iştirak etməyə dəvət edir.
  Konfransın məqsədi: Elm, yaradıcılıq və təhsil sahələrinin qarşılıqlı elmi mübadiləsi.

  KONFRANSIN MÖVZULARI:

  Musiqi sənəti: tarix, ənənə və müasirlik
  Musiqinin tədris metodikasının aktual problemləri
  Sosial-mədəni fəaliyyətin müasir problemləri
  Musiqişünaslığın mədəniyyətlərarası dialoqda rolu

  KONFRANS TARİXLƏRİ

  Məruzələrin son qəbul günü: 25 fevral 2019
  Qəbul olunan məruzələrin elanı: 1 mart 2019
  Konfransın keçirilmə tarixi: 3-4 aprel 2019

   


  MƏRUZƏLƏRİN YAZILMA QAYDALARI

  Müəllif haqqında məlumatda (soyad, ad, atasının adı, elmi dərəcə, elmi, fəxri ad, iş yeri və vəzifə, elektron ünvan, əlaqə telefonları) göstərilməlidir.

  Təşkilat komitəsi müəllifə xəbərdarlıq etmək şərtilə mövzuya və tələblərə uyğun olmayan materialların çapından imtina etmək hüququna malikdir. Məqalənin mətni 7 səhifəyə qədər, formatı A4, Times New Roman, 14 pt, sətirlərarası məsafə 1,5 olmalıdır. Mənbələr mətnin içində kvadrat mötərizədə verilir, məsələn [Ü.Hacıbəyov, 1965, s. 38]. “Ədəbiyyat siyahısı” əlifba sırası ilə uyğun verilməlidir. Konfransın dili – Azərbaycan və rus dillərindədir.

  Xülasə məruzə mətninin yazıldığı əks dildə (rus və ingilis) tərtib olunmalıdır (8-10 sətir həcmində 10 pt, məsafə 1) olmalıdır. Açar sözlər 5-8 sözdən ibarət olmalıdır.
  +994124932201; +994504747121; Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.