• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Hacıbәyov Zülfüqar Әbdülhüseyn oğlu

  (17.04.1884, Şuşa - 30.09.1950, Bakı)

  Bәstәkar, librettoçu, musiqi ictimai xadim. Azәrbaycanın әmәkdar incəsənət xadimi (1943).


  Ü.Hacıbəylinin qardaşı və ən yaxın məsləkdaşı kimi, onun ilk opera və operettalarının tamaşaya qoyulmasında fəal iştirak etmiş, Azərbaycan musiqili teatrının təşəkkülündə və inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır.

  Z.Hacıbəyov “Aşıq Qәrib” (1915, tamaşası 1916) muğam operasının, öz librettolarına bәstәlәdiyi “Әlli yaşında cavan” (1910), “Varlı” (“On bir yaşında gәlin”, 1911), “Evliykәn subay” (1911) musiqili komediyalarının müəllifidir. Bir sıra mahnılar, simfonik orkestr, nәfәs alәtlәri vә xalq çalğı alәtlәri üçün әsәrlәr, dram tamaşalarına, “Almaz” kinofilminә (Niyazi ilә birgә) musiqi yazmışdır.