• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Hacıbəyov Soltan İsmayıl oğlu

  (8.05.1919, Şuşa — 19.09.1974, Bakı)

  Bәstәkar, pedaqoq, musiqi-ictimai xadim, professor.

  SSRİ və Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı.

  1941-1946-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq üzrə (professor B.Zeydmanın sinfi) təhsil almışdır. Sonra o, Moskva Dövlət Konservatoriyasında professor D.Şostakoviçdən yaradıcılıq məsləhətləri almış, həmçinin dirijorluq ixtisasına yiyələnmişdir.

  1947-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllimlik edib, 1947-1962-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının bədii rəhbəri, sonra isə direktoru vəzifəsində, 1969-1974-cü illərə qədər Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru vəzifəsində çalışıb.

  S.Hacıbəyov “Gülşən” baleti (1950), “İsgəndər və çoban” uşaq operası, “Qızıl gül” musiqili komediyası, 2 simfoniya, “Karvan” simfonik lövhəsi, orkestr üçün “Konsert”, “Bolqar süitası”, “Çex rəqsi”, Uvertüra, Simfonik variasiyalar kimi orkestr əsərlərinin, kamera-instrumental (simli kvartet, fortepiano üçün Sonata, prelüdlər və s.) və vokal əsərlərin, uşaq mahnılarının, xalq mahnı və rəqslərinin işləmələrinin müəllifidir. S.Hacıbəyov bir çox dram tamaşalarına musiqi bəstələmişdir.