• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Hacıbəyov İsmayil Soltan oğlu

  (02.09.1949, Bakı - 25.03.2006, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq, professor. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi. “Humay” Milli mükafatı laureatı.  


  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq üzrə (professor Q.Qarayevin sinfi) təhsil alıb (1972).

  1972-ci ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq kafedrasında dərs deyib.

  İ.Hacıbəyov piano üçün “Albomdan səhifələr” süitası (1991); piano üçün “Üç İdilliya” (1992); Fleyta və simli orkestr üçün “Konsertştük” (1993); oktet üçün “Divertisment” (1993); Dantenin sözlərinə 4 Romans (1996); “Füruzə” operası (libretto – müəllifindir, 1997); fleyta, klarnet və piano üçün “İstəklər” triosu (1998); nəfəsli alətlər üçün Kvintet (1999), a' capella xoru üçün 3 Vokaliz (2000) və s. əsərlərin müəllifidir.