Bakı Musiqi Akademiyası
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Tarix və müasirlik

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları


FƏLSƏFƏ DOKTORU İMTAHANLARININ PROQRAMLARI

Elan!


İqbal Qardaşxan oğlu Orucov “Azərbaycan bəstəkarlarının fleyta üçün yazılan əsərlərinin spesifik ifaçılıq xüsusiyyətləri” namizədlik dissertasiyasının Elmi seminarı

“MS Teams” və “Cisco Webex” təlimat sessiyaları


Zafer Kemal oğlu Kılınçer “Azərbaycan Qaraçıları və Türkiyə romanları musiqisinin tədqiqi (Azərbaycan Ağdaş-Yevlax və Türkiyənin Çukurova bölgələrinin nümunəsində)” namizədlik dissertasiyasının Elmi seminarı

Ali məktəb, musiqi kollecləri, incəsənət məktəbləri, VII və XI illik uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün MÜƏLLİMLƏRİN İXTİSASARTIRMASI ÜZRƏ (ƏYANİ VƏ DİSTANT)
P R O Q R A M
təyin edilmişdir.


Aqil Müzəffər oğlu Qafulovun “Ali təhsil müəssisəsində dirijorların peşə hazırlığının əsas istiqamətləri” pedaqogika elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

Elan!

Müəllim və tələbələrin nəzərinə!


Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı 2021-2022-ci illər üzrə Təqaüd Proqramı elan etmişdir.

100 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində Ü.Hacıbəyli adına BMA-sı bəstəkar AZƏR DADAŞOVUN 75-illiyi ilə əlaqədar "AZƏR DADAŞOVUN əsərlərinin ən yaxşı ifaçısı" V Beynəlxalq Fortepiano Müsabiqəsini elan edir


2021-ci il 1-3 oktyabr tarixlərində Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın 100 illik yubileyinə həsr olunan VIII Beynəlxalq Musiqi və Rəqs konqresi keçiriləcəkdir. Konqresin iclasları BMA-da və Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında baş tutacaqdır.

2021-ci il 4-5 noyabr tarixlərində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası “ŞƏRQ VƏ QƏRB MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTLƏRİNİN DİALOQU” mövzusunda beynəlxalq əyani/qiyabi elmi-praktiki konfrans keçirir.


4-5 ноября 2021 г. Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли проводит Международную научно-практическую очно/заочную конференцию «ДИАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА».

On November 4-5, 2021, the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli is holding the International scientific-practical full-time / correspondence conference "DIALOGUE OF MUSICAL CULTURES OF EAST AND WEST".


 

 

 

Bakı Musiqi Akademiyası

bir çox nailiyyətlər və qələbələr əldə edərək çətin yollar

keçmişdir:  milli musiqi mədəniyyətinin uğurlu inkişafına köməklik göstərmiş

və respublikadan uzaqlarda da rəğbət və hörmət qazanmışdır.

 

 

 • 1
 • 2

7 sentyabr  2021-ci il

Azərbaycan Bəstəkarlıq Ittifaqı adından Gülnaz Abutalıq qızı Abdullazadəyə  teleqram

 

ƏZİZ VƏ HÖRMƏTLİ GÜLNAZ XANIM!

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI VƏ MUSİQİŞÜNASLARI ADINDAN SİZİ-RESPUBLİKANIN TANINMIŞ MUSİQİŞÜNAŞ-ALİMİ VƏ BƏSTƏKARI, ƏMƏKDAR İNCƏSƏNƏT XADİMİNİ, FƏLSƏFƏ ELMLƏRİ DOKTORUNU, BAKI MUSİQİ AKADEMİYASININ PROFESSORUNU, TƏCRÜBƏLİ PEDAQOQU 75 İLLİK YUBİLEYİNİZ MÜNASİBƏTİLƏ SƏMİMİ QƏLBDƏN TƏBRİK EDİRİK!

SİZ İLK DƏFƏ OLARAQ QƏDİM VƏ ORTA ƏSRLƏRİN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ-FƏLSƏFİ, FƏLSƏFİ-ESTETİK MAHİYYƏTİNİ ARAŞDIRARAQ, MARAQLI MONOQRAFİYALAR ƏRSƏYƏ GƏTİRMİSİNİZ.

UZUN İLLƏRDİR, SİZ Ü.HACIBƏYLİ ADINA BAKI MUSİQİ AKADEMİYASININ ELMİ-TƏDQİQAT VƏ YARADICILIQ İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTORU KİMİ FƏALİYYƏT GÖSTƏRİRSİNİZ. SİZİN ŞƏXSİ TƏŞƏBBÜSÜNÜZ VƏ SƏYİNİZ NƏTİCƏSİNDƏ YARADILMIŞ ELMİ-TƏDQİQAT VƏ ELMİ-PRAKTİKİ LABORATORİYALARDA AZƏRBAYCAN QƏDİM MİLLİ MUSİQİ ALƏTLƏRİNİN ELMİ MƏXƏZLƏR NƏTİCƏSİNDƏ BƏRPASI VƏ TƏKMİLLƏŞMƏSİ HƏYATA KEÇİRİLMİŞDİR.

 BAKI MUSİQİ AKADEMİYASININ "AZƏRBAYCAN XALQ MUSİQİSİNİN TARİXİ VƏ NƏZƏRİYYƏSİ" KAFEDRASININ PROFESSORU, HABELƏ BAKI MUSİQİ AKADEMİYASININ ELMİ MÜDAFİƏ ŞURASININ ÜZVÜ KİMİ PEDAQOJİ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏRƏK, SİZ GƏNC MUSİQİŞÜNASLAR NƏSLİNİN HAZIRLANMASINDA VAR QÜVVƏNİZLƏ ÇALIŞIRSINIZ. SİZİN RƏHBƏRLİYİNİZLƏ ONLARLA NAMİZƏDLİK VƏ DOKTORLUQ İŞLƏRİ MÜDAFİƏ EDİLMİŞDİR.

 SİZƏ BU XOŞ VƏ ƏLAMƏTDAR BİR GÜNDƏ MÖHKƏM CAN SAĞLIĞI, UZUN ÖMÜR, YÜKSƏK ƏHVAL-RUHİYYƏ, MİLLİ MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİMİZİN TƏRƏQQİSİ NAMİNƏ YENİ-YENİ YARADICILIQ NAİLİYYƏTLƏRİ ARZULAYIRIQ!

  FİRƏNGİZ ƏLİZADƏ, ZEMFİRA QAFAROVA, CƏLAL ABBASOV, CƏMİLƏ HƏSƏNOVA.

Bakı Musiqi Akademiyasında məzun günü.

 • Elektron təhsil resursları

  Elektron təhsil resursları

  Bu dərs vəsaitlərinin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti – Azərbaycan musiqi təhsili ənənələrinin, bu sahədə çalışan müəllimlərin və tələbələrin zəngin təcrübəsinin, ən yeni kompüter texnologiyaları ilə uzlaşdırılmasından ibarətdir...

  Daha ətraflı

 • Musiqiçilər gülür

 • Dostluq şarjları


Bu bölmə Azərbaycan musiqiçilərinin incə yumoruna həsr olunub. Parlaq hazırcavablıq, əyləncəli paradokslar, gülməli vəziyyətlər, həyatda baş verən maraqlı hadisələr - bütün bunlar burada xatirələr vasitəsilə öz əksini tapır, onlarla təmasda olan hər kəsə çoxlu şən dəqiqələr yaşadır.
Daha ətraflı

Musiqi anı

- Atacan, mənə baraban al!
- Oğlum, imkan ver dincəlim, işimdə barabansız da o qədər səs-küy var ki.
- Atacan, al! Mən barabanda ancaq sən yatandan sonra çalacağam.
Daha ətraflı