• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Elmi nəşrlər

  Azərbaycan dilində

   

  "Azərbaycan aşıq havaları". Tariyel Məmmədov

  Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti

  Elmi redaktoru: Cəmilə Həsənova
  Bakı, 2007. – 60 səh.

   


  Məqalələr. Resenziyalar. Müsahibələr. Materiallar. Tərlan Seyidov.

   

  Elmi redaktoru:Fərhad Bədəlbəyli
  Bakı, «Çağdaş As», 2013, 344 s.

   


  "Azərbaycan ladlarının tədrisinə dair müntəxəbat".
  Tərlan Seyidov, Leyla Zöhrabova, Aytən İbrahimova. I hissə.

  Dərs vəsaiti

  Elmi redaktoru: Fərhad Bədəlbəyli
  Redaktor-tərtibçi: Cəmilə Həsənova
  Bakı, 2014. – 88 səh.

   


  "Azərbaycan ladlarının tədrisinə dair müntəxəbat".
  Tarlan Seyidov, Cəmilə Həsənova, Aytən İbrahimova. II hissə.

  Dərs vəsaiti

  Elmi redaktoru: Fərhad Bədəlbəyli
  Redaktor: Leyla Zöhrabova
  Bakı, 2015. – 120 səh.

   


  "Azərbaycan xalq musiqisnin əsasları".  Ü. Hacıbəyli

  Dərs vəsaiti

  Tərtibçi-redaktor: Tərlan Seyidov
  Bakı, 2014. 

   


  "Xarici musiqi tеrminlər lüğəti". Arzuxanım Əlizadə

   


   "Seçilmiş məqalələr". Səadət Seyidova

  Tərtibatçı: Məmmədova Dilbər Məmməd qızı
  Redaktor: Əfəndiyeva İmruz Məmməd Sadıx qızı
  Bakı, 2016. – 137 səh.

   


  "Violino ifaçılığı əsaslarına qısa ekskurs". Arzuxanım Əlizadə

  Elmi redaktor: Hökümə Əliyeva
  Redaktor: Səadət Qarabağli
  Bakı, UniPrint, 2012

   


  "XX əsrin Azərbaycan fortepiano mədəniyyəti: pedaqogika, ifaçılıq və bəstəkarlıq yaradıcılığı". Tərlan Seyidov

  Elmi redaktor: Zemfira Səfərova

  Bakı, "Təhsil", 2016, s. 336.

   


  "Azərbaycan musiqi tarixi".  Zemfira Səfərova

  Birinci cild.

  Bakı, 2012, “Şərq-Qərb”,  592 səh. 

   


  "Azərbaycan musiqi tarixi".  Zemfira Səfərova

  İkinci cild.

  Bakı, 2017, “Elm”,  584 səh. 

   


  "Azərbaycan musiqi tarixi".  Zemfira Səfərova

   

  Üçüncü cild. Bakı, 2018, “Elm”,  752 səh.