• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Cahangirov Cahangir

  "Sabir". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sabir, xor, solistlər və simfonik orkestr üçün oratoriya. Cahangirov C.
  Xor, solistlər və fortepiano üçün köçürmə.

   
   Bakı: Azərnəşr-1964,66s.   

  "Seçilmiş xorlar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Seçilmiş xorlar, fortepiano ilə müşayət və müşayətsiz. Cahangirov C.


  Moskva: "Muzika"-1978, 30s.   

  "Sonatina". Cahangir Cahangirov

  UOT: Skr-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina, skripka və fortepiano üçün. Cahangirov C.


    Bakı: Azərnəşr-1949,31;9s.   

  "Soruşma". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Soruşma. Azərbaycan bəstəkarları. Qarışıq xor və fortepiano üçün əsərlər. Cahangirov C. 

  B.:Azərnəşr-1951,s.82-89.


   

  "Üç rəqs". Cahangir Cahangirov

  UOT: P-ra 78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Üç rəqs,simfonik orkestr üçün. Partitura. Cahangirov C. 

  B.:Azərnəşr-1964, 46s.


   

  "Uşaq mahnıları". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano və səs üçün. Cahangirov C.    Bakı: 1956, 18s.   

  "Xəzər". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xəzər, tək oxuyan və xor ilə fortepiano üçün.  Cahangirov C.
  Sözləri Ə.Əlibəylinindir.


    Bakı: Azərnəşr-1955, 6s.   

  "Yenilməz batalyon". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Yenilməz batalyon kino-filmindən matrosların xoru. Cahangirov C.


  Bakı: Azərnəşr-1967, 8 səh.   

  Not vərəqi nümünələri