• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Cahangirov Cahangir

  "Dan ulduzu bir də mən". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  1.Dan ulduzu bir də mən.
  2.Gözlərin.
  Fortepiano ilə oxumaq və xor üçün. Cahangirov C.

  B.:Az.Döv.Mus.Nəş-tı-1957,11s.


   

  "Dinmə". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dinmə, danışma, fortepiano ilə səs üçün. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəş-tı 1962, 6s.   

  "Dostluq mahnısı". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dostluq mahnısı. Cahangirov C. Orkestr ilə xor,solistlər və bədii qiraətçi üçün
  süita.Fortepiano ilə xor,solistlər və bədii qiraətçi üçün,köçürmə:İ.Səfərlinindir. 

  B.:Azərnəşr-1956,78s.


   

  "Düşərgə mahnısı". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Düşərgə mahnısı,səs və fortepiano üçün. Cahangirov C.


   Bakı: 1955,4s.   

  "Füzuli". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Füzuli, xor, solistlər və simfonik orkestr üçün  kantata. Cahangirov C.
  Xor  solistlər və fortepiano üçün köçürmə.Sözləri Füzulinin və R.Rzanındır.
   
   Bakı: Azərnəşr-1960, 58s.   

  "Gəl gözəlim". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gəl gözəlim, fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.
  Sözləri Z.Cabbarzadənindir.
   
   Bakı: Azərnəşr-1956,4s.   

  "Gənc səyyahlar mahnısı". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gənc səyyahlar mahnısı, fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus. Nəş-tı - 1949, 7 s.   

  "Konsert ". Cahangir Cahangirov

  UOT: Skr-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert skripka ilə simfonik orkestr üçün, skripka və fortepiano üçün köçürmə. Cahangirov C.


    Bakı: Azərnəşr-1953,51;21s.   

  "Leninə". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Leninə, orkestrin müşayiətilə qarışıq xor və tək oxuyan üçün,
  fortepiano üçün köçürmə. Cahangirov C.


    Bakı: Azərnəşr-1952, 23s.   

  "Leninə". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Leninə, xor solisti və simfonik orkestr üçün kantata, partitura. Cahangirov C., Ələsgərov S.


  Moskva: Sov.Komp-1963,38s.   

  Not vərəqi nümünələri