• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Cahangirov Cahangir

  "Mahnılar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq  üçün. Cahangirov C.

   
   Bakı: Azərnəşr-1961, 18s.   

  "Mahnılar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq  üçün. Cahangirov C.

   
   Bakı: Azərnəşr-1965, 22s.   

  "Mahnılar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün. Cahangirov C.

   
   Bakı: Azərnəşr- 1971,40s.   

  "Mahnılar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.
  1.Kərəm kimi; 2.Yanmamış papiros; 3.Gəncə; 4.Bənövşə; 5.Ata nəsihəti.

    Bakı: Azərnəşr-1968,26s.   

  "Mahnılar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.


    Bakı: Azərnəşr-1966,30s.   

  "Mərdlik nəğməsi". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mərdlik nəğməsi, fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.
  Sözləri N.Gəncəlilindir.

   
   Bakı: Azərnəşr-1949,7s.   

  "Misir lövhələri". Cahangir Cahangirov

  UOT: P-ra-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Misir lövhələri. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura. Cahangirov C.

   
   Bakı: Azərnəşr-1965,54s.   

  "Nazənin". Cahangir Cahangirov

  UOT: F-no-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nazənin. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.


  Bakı: Azərnəşr-1953, 6 səh.   

  "Qəzəl". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qəzəl, qarışıq xor ilə fortepiano üçün. Sözləri N.Gəncəvinindir. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Gəncə - 2011, 15 s.   

  "Qəzəl". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qəzəl, qarışıq xor ilə fortepiano üçün. Cahangirov C.    Bakı: Azərnəşr-1952,14s.   

  Not vərəqi nümünələri