• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Ələsgərov Süleyman

  "Rəqs-tokkata". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rəqs-tokkata. Ələsgərov S.
  ( Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri tar ilə fortepiano üçün köçürəni :Quliyev.R.)


  Bakı: İşıq-1985,səh 41-46,partiya  səh-12-13.


   

  "Romans–ballada". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romans –ballada. Ələsgərov S.
  (M.F.Axundovun anadan olmasının 150 illiyinə) fortepiano ilə oxumaq üçün.


  Bakı: Azərnəşr-1962, 10s.


   

  "Romans–ballada". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romans–ballada, tar və fortepiano üçün Ələsgərov S.


  Bakı: 4 s.


   

  "Romans". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Ans-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romans, skripka, violonçel və fortepiano üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr-1953,7;11s.


   

  "Sərhədçilər nəğməsi". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Xor-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sərhədçilər  nəğməsi, qarışıq xor və fortepiano üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr-1951,7s.


   

  "Sonata". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Skr-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonata, skripka və fortepiano üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr-1950,40;52s.


   

  "Sözsüz mahnılar". Süleyman Ələsgərov

  UOT: F-no 78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sözsüz mahnılar, xalq çalğı alətləri orkestri üçün, fortepiano üçün köçürmələr. Ələsgərov S.


  Bakı: İşıq nəşriyyatı-1980,56s.


   

  "Sözsüz mahnılar". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Kam-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sözsüz mahnı. Ələsgərov S.
  Bax: Kərimov.B., Bayramov.N.Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri,kamança və fortepiano üçün.


  Bakı: Şur-1992,səh 40-46


   

  "Sözsüz mahnılar". Süleyman Ələsgərov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sözsüz mahnılar. Ələsgərov S.
  Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün partitura .


  Bakı: Azərnəşr-1971,120s.


   

  "Tarantella və daimi hərəkət". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Ans-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Tarantella və daimi hərəkət, tar , kamança və fortepiano üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: ”İşıq”-1977,fortepiano partiyası-28səh;kamança partiyası-8səh; tar partiyası-8səh.


   

  Not vərəqi nümünələri