• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Eyvazzadə Günel Akif qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh. 17.05.1982

  Təhsil: A.Zeynallı adına Musiqi kolleci (1996-2000), Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Fortepiano”ixtisası (2001-2005), magistr pilləsi (2006-2008)

  Pedaqoji fəaliyyəti: “Azərbaycanda musiqi təhsilinin və fortepiano ifaçılıq sənətənin inkişafında professor Nigar Usubovanın rolu” mövzusu üzrə BMA-nın dissertantıdır. BMA-nın “Ümumi fortepiano” kafedrasında müəllim (2012)

  Elmi-metodik işlərinin siyahısı:

  “Elmira Abasova. İfaçılıq sənəti haqqında”- Məqalə. “Mədəni həyat”-Elmi, metodiki, publisistik jurnal-2012. 3 səh.

  “Pianoçu Yeganə Axundova”- Məqalə. “Mədəni həyat”-Elmi, metodiki, publisistik jurnal-2012. 3 səh.

  “1973-1975-ci illərdə Bakı və Sumqayıt şəhərlərindəki musiqi texnikumlarında təhsilə dair professor Nigar Üsubovanın mülahizələri”.- Məruzə. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfrans 2012. 4 səh.

  “Azərbaycanda musiqi təhsilinə dair Professor Nigar Usubovanin elmi baxişlari. (II hissə. 1977-80-ci illər)”- Məqalə. “Musiqi dünyası” – Beynəlxalq, elmi-pedaqoji, tənqidi-publisistik, mədəni-maarif musiqi jurnalı-2013. 4 səh.

  “A.B.Qoldenveyzerin bir sıra pedaqoji prinsiplərinə dair professor Nigar Üsubovanın düşüncələri”- Məruzə. Türksoylu xalqların musiqi mədəiyyətinin tədqiqi problemləri XIII Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans-2014. 4 səh.

  “Professor Nigar Usubovanın şərhində S.Barberin fortepiano sonatası üzərində ifaçılıq tövsiyələri”- Məqalə. “Harmony” Международный музыкальный культурологический журнал. 2016. 9 səh.

  “Professor Nigar Üsubovanın A.B.Qoldenveyzerin bir sıra pedaqoji ifaçılıq prinsipləri təqdimatına dair elmi araşdırmaları”- Məruzə. Türkiyə. "III Uluslarararsı Müzik ve Dans Kongresi“ Marmaris-2017. 9 səh.

  “S.V.Raxmaninovun “Korelli mövzusuna variasiyaları”na (op.42) dair professor Nigar Usubovanın ifaçılıq baxımından metodik göstərişlərinə elmi şərhlər”-

  Məqalə. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası “Sənət Akademiyası” beynəlxalq elmi nəzəri jurnal. 2018. 9 səh.

  Professor Nigar Üsubovanın F.Listin fortepiano əsərlərinin ifaçılıq prinsiplərinə dair bir sıra praktiki tövsiyələri”- Məqalə. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. “Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri” jurnalı. 2018. 10 səh.

  Professor Nigar Üsubovanın pedaqoji fəaliyyətində Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano əsərlərinin öyrənilməsinə dair praktiki göstərişlər ”- Məqalə. “Mədəniyyət.az”-Elmi, metodiki, publisistik jurnal-2019. 4 səh.

  “Исследование проблем фортепианного творчества А.С.Аренского в научных работах профессора Нигяр Усобовой”- Məqalə. Ukrayna. «Вестник» elmi jurnal- Kiyev Milli Mədəniyyət və İncəsənət universiteti-2021. 12 səh.

  “Ramiz Mirişlinin fortepiano üçün “Altı miniatür” uşaq silsiləsinin ifa xüsusiyyətləri- Metodik vəsait. Bakı-2021. 32 səh.