• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Fortepiano fakültəsi

  İxtisas fortepiano kafedrası. Tarix

  Azərbaycan  musiqi  mədəniyyəti  tarixində  fortepiano  ifaçılığı  sənəti  əldə  edilmiş  nailiyyətləri və artıq qazanılmış  nüfuzu  sayəsində  bu gün də layiqli mövqeyini  qorumağa  davam  edir.  Sorağı  Azərbaycanın  hüdudlarını  aşmış istedadlı  pianoçularımızın  konsert və pedaqoji fəaliyyəti,  milli  piano  ifaçılığı  məktəbinin  danılmaz  uğurlarını  bir  daha  isbatlayır.

     Məlumdur ki, fortepiano aləti ilk  olaraq, XIX əsrin axırları XX əsrin  əvvəllərində  Bakıda  keçirilən  musiqi  gecələrində  təmsil  olunmağa  başlamışdır.      XIX  əsrin  axırları fortepiano  alətində   həm  solo,  həm    ansambl ifaçılığının  fəal  surətdə  inkişafı ilə dəəlamətdardır. Bu  dövr  musiqi   tariximizə  Xədicə  xanım  Qayıbova,  Nəzirə  xanım  Şahmirzə,  Kişvər  xanım  Əliyeva  kimi  istedadlı  simaları  bəxş  etmişdir.  Qeyd  olunan  pianoçular   Qərb  musiqi  mədəniyyətinin  Azərbaycanda  fəal  təbliğatçıları  kimi tanınırdılar.

     1895-ci  ildə A.N.Yermolayeva  tərəfindən  ilk  musiqi məktəbinin  təsis olunması,  1920-ci  ildə isə Bakıda  Milli  Konservatoriyanın  fəaliyyətə  başlaması Azərbaycan fortepiano  ifaçılığı  sənətinin təşəkkül və inkişafı  istiqamətində  atılan  mühüm  addımlardan  idi.

     Bünövrəsi  keçən  əsrin  30-ci  illərində  qoyulmuş və istedadlı pedaqoji heyəti ilə  tanınan    “İxtisas  fortepiano” kafedrasına   müxtəlif  illərdə  Q.Q.Şaroyev, K.K.Səfərəliyeva, N.İ.Usubova, R.İ.Atakişiyev,  F.Ə.Quliyeva, E.M.Nəzirova, E.Səfərova, R.Quliyev  kimi  istedadlı musiqiçi , nadir və  parlaq  şəxsiyyətlər rəhbərlik  etmişdirlər.   Milli pianoçuluq  məktəbinin  tarixinə K.K.Səfərəliyeva  professor  adına  layiq görülmüş  ilk  Azərbaycan pianoçu-qadın, Bülbül adına  orta  ixtisas musiqi məktəbinin  yaradıcısı  və ilk  müdiri kimi,  N.İ.Usubova pianoçu və bacarıqlı  təşkilatçı kimi, 1968-cı ildən bir  saylı İxtisas  fortepiano  kafedrasına rəhbərlik etmiş  R.İ.Atakişiyev tanınmış  vokalçı  və  yüksək  mədəniyyətə  sahib  pianoçu  kimi  imza atmış,  müstəsna  xidmətlərinə  görə  milli  musiqi  tariximizdə  dərin  iz  qoymuşdurlar.   Uzun  illər boyu  iki saylıİxtisas fortepiano kafedrasının  müdiri  vəzifəsini  icra  etmiş  F.Ə.Əliyeva   pianoçu  kimi  fərdi  dəst xəttə  malik  ifaçı olmuş, elmi fəaliyyətində isə pianoçuluq  tarixini  əhatələmişdir. 

  1974-1988-ci  illərdə  fəaliyyət  göstərən  üç  saylı İxtisas  fortepiano  kafedrasına  başçılıq  etmiş  E.M.Nəzirova təfsir  məqamlarını  ustalıqla    incələyən  mahir  interpretator,  həmçinin  çox  maraqlı fortepiano  əsərlərinin  müəllifi olmuşdur. Lakin, heç  zaman inzibati  vəzifə  tutmayan   boyük  pedaqoq  M.R.Brennerin  adını çəkmək də şübhəsiz ki,  vacibdir.  Milli  pianoçuların  müsabiqələrdə  qazandıqları  ilk  uğurları  da  məhz  onun  adı  ilə  bağlıdır.  Onlardan biri 1960-cı  illərdən  adını  milli  fotepiano  ifaçılığı  məktəbinin  tarixinə  qızıl  hərflərlə  yazmış,  SSRİ-nın  Xalq  artisti, professor  F.Ş.Bədəlbəylidir.   1994-cü  ildən  etibarən məhz  F.Ş.Bədəlbəyli  şəxsi  təcrübəsinə  arxalanaraq  fortepiano  kafedralarını  birləşdirmiş  və  tədris  prosesinə  bir  sıra  mühüm  yeniliklər  daxil  etmişdir.  2004-cü  ildə  yenidən iki  hissəyə  bölünmüş  kafedralara   F.Bədəlbəyli  və  professor  O.H.Abasquliyev  rəhbərlik  etmişdir.  Zəngin idarəetmə  təcrübəsinə  malik  professor O.H.Abasquliyev 1978-2003-cü illərdə  Fortepiano  fakültəsinin  dekanı vəzifəsində uğurla çalışmış,  2003-2016 illərdə  isə  həmin  vəzifəni  professor  N.Quliyeva  icra  etmişdir.  Tədris prosesinə  dialektik  yanaşmanın, habelə  yeni nəslin  işə  cəlbetmə  təmayülünün  daha bir  sübütü  isə  2015-ci ildə İxtisas  fortepiano  kafedralarının yenidən  birləşdirilməsi olmuşdur.  Bu  dəfə  kafedraya  başçılıq  Moskva  Dövlət  Konservatoriyasının  məzunu,  fəal  konsert  fəaliyyəti ilə  məşğul  olan  pianoçu, professor  S.R.Aşumovaya  həvalə  edilmişdir. 

     Bu dövr ərzində  görkəmli  və  sıravi  müəllimlərimizin  səbirli,  təmkinli  əməyinin  nəticəsi  artıq  öz  bəhrəsini  verməyə  başlamışdır.  Milli  fortepiano  ifaçılığı  məktəbinin qazandığı yüksək  göstəriciləri  kafedra  üzvlərinin  regional  və  beynəlxalq  müsabiqələrin  münsiflər  heyətinə,  orta  və  ali  təhsil  ocaqlarının Dövlət   attestasiya  komissiyalarına  dəvət  olunmaları  bir  daha  isbatlayır.