• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Rəhimova Aytac Elxan qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 21.01.1975. Təhsil: 1982 – 1993-Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi; fərqlənmə diplomu. 1993 – 1997 - Bakı Musiqi Akademiyasının “Tarix – nəzəriyyə” fakültəsinin Musiqişünaslıq şöbəsi; fərqlənmə diplomu. 1997 – 1999 - Bakı Musiqi Akademiyasının musiqişünaslıq şöbəsinin magistr pilləsi; fərqlənmə diplomu. İxtisas:musiqişünas, müəllim,mühazirəçi. Pedaqoji fəaliyyəti: 1999 - Bakı Musiqi Akademiyasının musiqi tarixi kafedrasında, 2000 - ci ildən musiqi nəzəriyyəsi kafedrasına müəllim, baş müəllim (2004), dosent (2007), professor (2016).

  Bir sıra bakalavr, magistr və fəlsəfə doktorları dissertasiyalarının elmi rəhbəri.

  Elmi fəaliyyəti: 2004 - sənətşünaslıq üzrə elmlər namizədi.(“Azərbaycan musiqisində meyxana janrı”) 2016 – sənətşünaslıq üzrə elmlər dokturu (“Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisinin bədii əlaqələri”) Ölkədə və xaricdə elmi konfrans və simpoziumlarda çıxışlar. Ölkədə və xaricdə bir sıra elmi – publisistik məqalələri çap olunmuşdur.

  Tədris ədəbiyyatı:

  1. Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı kursunda meyxana janrı” metodik tövsiyə. Bakı-2005

  2. “Milli musiqi janrlarının bəstəkar yaradıcılığında təzahür formaları” metodik tövsiyə. Bakı-2006.

  3. “Musiqinin Elementar Nəzəriyyəsi .Acıqlamalı tapşırıq və çalışmalar toplusu”. Dərslik.-Bakı- 2017.

  4. Temel Müzik Teorisi Soru Bankası.Konu anlatımlı ve cavab anahtarlı çalışma kitabı.Konya:- Eğitim Yayınevi,- 2017.

  5. “ Musiqi elminin aktual problemləri fənni üçün “Azərbaycan musiqisinin digər incəsənət növləri ilə bədii əlaqəsi” metodik vəsait. – Bakı,2018

  6. “Musiqişünaslığın Müasir problemləri” fənni üçün “Azərbaycan xalq musiqisinin tədqiqində milli özünəməxsusluğun təyini” Metodik tövsiyyə.- Bakı:2019.

  7. Musiqinin Elementar Nəzəriyyəsi. Dərslik,-Bakı,2020.

  Kitabları:

  1. Azərbaycan musiqisində meyxana janrı. Bakı 2002 .

  2. Azərbaycan xalq musiqisi bədii mədəniyyət kontekstində. Bakı - 2013.