• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Qafarova Zemfira Həsən qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, prezident təqaüdçüsü, Əməkdar incəsənət  xadimi

  Doğum yeri və tarixi:  Azərbaycan, Bakı şəh., 22.11.1942.

  Təhsil: 1957-1961 – A.Zeynallı adına Bakı musiqi texnikumunun nəzəriyyə şöbəsi; fərqlənmə diplomu

  1961-1966 – Ü.Hacıbəyov adına ADK (indiki Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Alademiyası)

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1966-cı ildən Ü.Hacıbəyov adına ADK-nın “Musiqi tarixi” kafedrasının müəllimi, dosenti (1986), professorudur (2009).

  Musiqişünasların diplom, bakalavr, magistr və doktorluq dissertasiyalarının işlərinə rəhbərlik edib.

  Elmi fəaliyyəti: “Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operası” adlı sənətşünaslıq dissertasiyasını , 1984-cü ildə Daşkənd şəhərində  müdafiə edib.

  Müxtəlif toplularda yerli və xarici mətbuatda  məqalələr çap etdirir;

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-da və Bəstəkarlar İttifaqında müxtəlif mövzulu konfranslarda çıxış edir. 

  1973 –cü  ildən Azərbaycan Bəstəkarlar  İttifaqının üzvü, 2007-çi ildən idarə heyətinin  üzvü, 2012 – ci ildən Bəstəkarlar İttifaqının katibidir.

   2012 -ci ildə  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin  Elmi metodik  Şurasınınnın  “İncəsənət” bölməsinin sədri olub.

  2013-cü ildən İctimai televeziyanın yayım şurasının üzvüdür.

  Z.Qafarova bir neçə kitabın müəllifidir: 

  1. Рамиз Мустафаев. Баку: Ишыг, 1979

  2. Тофик Бакиханов. Баку: Ишыг. 1980

  3. Узеир Гаджибеков .Кероглу. Баку: Язычы, 1981

  4.Tofiq Bakixanov. Bakı: Azərnəşr, 1992

  5. Şəfiqə Axundova. Bakı: Qanun, 1996

  6. Hacı Xanməmmədov. Bakı: Şirvannəşr, 1998

  7. Тельман Гаджиев. Баку: Тафаккур, 2000

  8. Али Ахвердиев. Баку: Сада, 2003

  9. Азербайджанское музыкальное искусство. Статьи. Очерки. Рецензии. (1969-2008). Bakı, Səda, 2008

  10.Ramiz Mustafayev. Bakı: Səda, 2009

  11. Rauf Əliyev. Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi. 2014

  12. Şəfiqə Axundova. Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi. 2015

   Tədris ədəbiyyatı:

  Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operası. Dərs vəsaiti. Bakı: 1994

  Xarici musiqi tarixinə dair mühazirələr.  Bakı, 2008


  z qafarova