• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Rzayeva Laləxanım Seyidnağı qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi:  Azərbaycan, Bakı şəh., 21.12.1949

  Təhsil: 

  1969 – cu ildə Bülbül adına Orta İxtisas musiqi məktəbini 3 şöbə üzrə (fortepiano, bəstəkarlıq, nəzəriyyə) bitirərək, həmin il Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatiriyasına daxil olmuşdur.

  1974 – cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş (pianoçu kimi), 1990 – cı ildə isə N.A.Rimski – Korsakov adına Leninqrad Dövlət Konservatoriyasının dissertantı olaraq, orada “Müasir Azərbaycan fortepiano musiqisi” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib (elmi rəhbər – L.Y.Qakkel).

  Pedaqoji fəaliyyəti: 

  1970 – ci illərdən bu günə kimi Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında çalışmaqdadır.  Hazırda  “Fortepiano” fakültəsinin “İxtisas Fortepiano” kafedrasının üzvi olaraq, “İnstrumental sənətin tarixi”, “İnstrumental ifaçılığın müasir problemləri” adlı  müəllif mühazirə kurslarını, habelə, İxtisas fortepianonu tədris edir. Metodik tövsiyyələr və proqramlar müəllifidir.


  Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti:   Elmi nəaliyyətlərindən “sadəlövh” incəsənətin musiqidə yeganə  nümunəsi olan Azərbaycan xalq pianoçuluğunun kəşfi, jazz pianoçuluğunun SSRİ – də ilk peşəkar tədqiqi, milli jazz məsələləri, Azərbaycan kalssisizminin, habelə neoklassisizm və kütləvi incəsənət özəlliklərinin elmi əsaslandırılmasını göstərmək olar.

  O, həm də sisemli pianoçuluq təhlili metodunun müəllifidir.  Yuxarıda sadalanan və digər məsələlər çoxsaylı elmi nəşrlərdə əksini tapmışdır. Pianoçu kimi L.Rzayeva İ.Stravinski, B.Bartok, A.Şönberq, R.Şedrin, B.Britten və başqalarının əsərlərinin Azərbaycanda ilk ifaçısıdır.

  1970 – ci illərdən bədii tənqid və jurnalistika ilə müntəzəm olaraq məşquldur (burada həm də oçerk, esse, pamflet, ssenari, habelə silsilə televiziya verilişlərinin aparılması və s.göstərilməlidir).