• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Ələsgərov Süleyman

  "2№-li konsert". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78    MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  2№-li konsert, tar ilə simfonik orkestr  üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: 1986-48; 60s.


   

  "Bahadır və Sona". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Kl-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bahadır və Sona,4 pərdə, 5 şəkildə opera. Ələsgərov S.
  Librettosu: Ə.Bədəlbəylinindir.
  Şerləri: Ş.Qurbanovundur. N.Nərimanovun eyni adlı povesti üzrə. 


  Bakı: Azərnəşr,1965-183s.


   

  "Bahar təranəsi". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Xor-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bahar təranəsi,xor,solist və Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün kantata, xor,solist və fortepiano üçün köçürmə. Ələsgərov S.
  Sözləri: Ş.Qurbanovundur. 


  Bakı: Azərnəşr, 1961 - 46 s.


   

  "Balaca çoban". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Balaca çoban.  Ələsgərov S.
  Bax: Kərimov H., Bayramov N. Pyeslər məcmuəsi.


  Bakı: İşıq - 1989, səh23-26, partiya səh 7 - 8.


   

  "Bir bayraq altında". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Fno-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bir bayraq altında, solist, xor və simfonik orkestr üçün, solist, xor və fortepiano üçün köçürmə. Kantata.  Ələsgərov S.

  Bakı: İşıq, 1975 - 53 s.


   

  "Küsmərəm". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Küsmərəm. Ələsgərov S.
  Bax:Pyeslər məcmuəsi,tar ilə fortepiano üçün işləmələr: S.Hacıyev.,O.Quliyevindir.


  Bakı: səh 34-37.   

  "Əmək və hünər nəğmələri". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok -78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Əmək və hünər nəğmələri,səs və fortepiano üçün mahnı və romanslar.  Ələsgərov S.

  Bakı: İşıq - 1989, 93 s.


   

  "Məktəblilər mahnısı". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məktəblilər mahnısı,fortepiano ilə oxumaq üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəşriyyatı.1952-5s.   

  "Oktyabr mahnısı". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Xor -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Oktyabr mahnısı, fortepiano ilə tək oxuyan və xor üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr-1956,4s.     

  "Gözlə məni". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok -78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gözlə məni, fortepiano və səs üçün. Ələsgərov S.

  Bakı: Azərnəşr - 1945 ,6 s.


   

  Not vərəqi nümünələri