• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mediateka

  "Cəmilənin albomu". Tofiq Quliyev

  UOT: F-no-78  MG: Q-94 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Cəmilənin albomu. Quliyev T.  2 fortepiano üçün işləyəni: Sinamdzvarişvili.S.V. 


  Bakı: 2012,48s.

   


   

  "Ürək mahnıları". Tofiq Quliyev

  UOT: Vok-78  MG: Q-94 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ürək mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün. Quliyev T.  
  Tərtibçi: Quliyeva


  Bakı: L.T.B.:-2000, 174s.

   


   

  "Rəqs". Tofiq Quliyev

  UOT: Vok-78  MG: Q-94 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rəqs (Azərbaycan,rus və Avropa bəstəkarlarının əsərlərindən
  qoboy və fortepiano üçün köçürmələri kitabından). Dərs vəsaiti. Quliyev T.  
  Tərtibçi: Quliyeva


  Bakı: 2014, 6s.

   


   

  "Qaytağı". Tofiq Quliyev

  UOT: F-no-78  MG: Q-94 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qaytağı, fortepiano üçün. Quliyev T. 

  Bakı: İşıq - 1984, 12 s.

   



   

  "15 Azərbaycan xalq rəqsləri". Tofiq Quliyev

  UOT: F-no-78  MG: Q-94 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  15 Azərbaycan xalq rəqsləri, fortepiano üçün işlənmişdir. Quliyev T. 

  Bakı: Azərnəşr - 1955, 31s.

   



   

  "Variyasiyalar". Tofiq Quliyev

  UOT: F-no-78  MG: Q-94 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Variyasiyalar, fortepiano üçün. Quliyev T. 

  Bakı: Azərnəşr - 1955, 15s.

   



   

  "İki prelüd". Tofiq Quliyev

  UOT: F-no-78  MG: Q-94 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki prelüd, fortepiano üçün. Quliyev T. 

  Bakı: Azərnəşr - 1973, 8s.

   



   

  Not vərəqi nümünələri