• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mediateka

  "Nəsimi əfsanəsi". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nəsimi əfsanəsi. Simfonik orkestr üçün. Əmirov F.


  M.: ”Sov.komp.”-1977, 98s.   

  "Rəqs". Fikrət Əmirov

  UOT:  F-no 78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rəqs, qoboy  (klarnet  yaxud  faqot) ilə fortepiano üçün. Əmirov F.
   

  Bakı: Azərnəşr-1952,3s.   

  "Gülərəm-gülsən". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gülərəm-gülsən, fortepiano olə oxumaq üçün. Əmirov F.
  Sözləri M.Ordubadinindir.
   

  Bakı: Azərnəşr-1946,7s.   

  "Simfonik rəqslər". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Simfonik rəqslər. Metodik tövsiyələr. Əmirov F.
   

  Bakı: 2009.   

  "Seçilmiş əsərləri". Fikrət Əmirov

  UOT:  Skr-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Seçilmiş əsərləri.  Əmirov F.
   

  Moskva: Sov.kompozitor, 1979, 40s.   

  "Məhəbbət mahnıları". Fikrət Əmirov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məhəbbət mahnıları.  Əmirov F.
   

  Bakı: Azərnəşr, 1959, 26s.   

  "Əsərləri". Fikrət Əmirov

  UOT: F-no-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Əsərləri.  Fortepiano üçün. Əmirov F.
   

  Moskva: Sov.kompozitor, 1985, 72s.   

  "Aşıqsayağı". Fikrət Əmirov

  UOT: Dux-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aşıqsayağı, fleyta (qoboy yaxud klarnet) ilə fortepiano üçün. Əmirov F. 

  Bakı: Azərnəşr-1952,15s.   

  "Azərbaycan kapriççiosu". Fikrət Əmirov

  UOT:  P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan kapriççiosu, simfonik orkestr üçün. Partitura. Əmirov F. 

  Moskva:Sov.Komp - 1963, 57 s.


   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Azərbaycan xalq mahnıları". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Əmirov F. 
  1.Küçələrə su səpmişəm.
  2.Evləri var xana –xana.

  Bakı: Azərnəşr - 1952, 15 s.   

  "Baharımsan". Fikrət Əmirov

  UOT:  Tar-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Baharımsan.”Gözün Aydın”musiqili komediyasından, tar və fortepiano üçün köçürmə. Əmirov F. 


  Bakı: Azmuzqiz - 1951, 5 s.   

  "Min bir gecə". 1-ci süita. Fikrət Əmirov

  UOT: F-no 78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Min bir gecə, 1-ci süita. Əmirov F.
  S.Sarkisovanın.,A.Vekilovanın iki fortepiano üçün transkripsiyası.
   
  113s.   

  "Gözün aydın". Fikrət Əmirov

  UOT:  Kl-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gözün aydın, 3 pərdəli, 4 şəkilli musiqili komediya. Əmirov F.
   Librettosu M.Əlizadənindir. Şerləri T.Əyyubovundur.


  Bakı: Azərnəşr - 1972, 172 s.   

  "Min bir gecə". 2-ci süita. Fikrət Əmirov

  UOT: F-no 78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Min bir gecə, 2-ci süita. Əmirov F.
  S.Sarkisovanın.,A.Vekilovanın iki fortepiano üçün transkripsiyası.
   
  116s.   

  "Ellegiya". Fikrət Əmirov

  UOT: Alt-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ellegiya. V.Borisovskinin alt və fortepiano üçün sərbəst işləməsi. Əmirov F.
   

  M.: Sov.Komp-1962,alt partiyası 1səh; fortepiano partiyası. 3səh.   

  "İki romans". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki romans, fortepiano ilə oxumaq üçün. Əmirov F.
   

  Bakı: Azərnəşr - 1972, 12 s.   

  "Ellegiya". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ellegiya. Əmirov F.
   

  M.: 1969, 26səh.   

  "20 mahnı". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  20 mahnı, fortepiano ilə oxumaq üçün. Əmirov F.
   

  Bakı: İşıq - 1977, 111 s.    

  "Xəzəri fəth edənlər". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xəzəri fəth edənlər,vokal –xoreoqrafik poema. Əmirov F.
  Sözləri:T.Elçin. Tərcümə edəni: S.Məmmədzadə,partitura.
   

  M.”Muzika”-1977,40s.   

  "Şur". Fikrət Əmirov

  UOT:  P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Şur. Azərbaycan muğamı, simfonik orkestr üçün, partitura. Əmirov F.
   

  Bakı: Az.Muzqiz - 1958, 87 s.   

  "Min bir gecə". Fikrət Əmirov

  UOT: Kl-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Min bir gecə. Klavir, balet.İki pərdəli balet. Əmirov F.
  Libretto:M.İbrahimbəyova., N.Nəzirova.,R.İbrahimbəyova,
  ərəb xalq nağıllarının motivləri əsasında.
   

  M. Sov.Komp-1983,96s.   

  "Fortepiano orkestr üçün konsert". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano orkestr üçün konsert. Əmirov F.
  İki fortepiano üçün köçürmə. 
   

  B.: Azərnəşr-1966,75s.   

  "Azərbaycan qravürləri" opera. Fikrət Əmirov

  UOT:  Pr-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan qravürləri, simfonik orkestr üçün. Əmirov F.
   

  Moskva: Sov.kompozitor-1978, 56s.   

  "Gülüstan Bayatı-Şiraz" opera. Fikrət Əmirov

  UOT:  Pr-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gülüstan Bayatı-Şiraz, böyük simfonik orkestr üçün. Əmirov F.
   

  Moskva: Sov.kompozitor-1974, 76s.   

  "Fortepiano və orkestr üçün ərəb mövzuları əsasında konsert". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano və orkestr üçün ərəb mövzuları əsasında konsert. Əmirov F.
   

  B.: Şərq-Qərb, 2017, 158s.   

  "Moskva". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Moskva, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün mahnılar. Əmirov F.
   

  Bakı: Azərnəşr-1964, 6s.   

  "Violino, fortepiano və orkestr üçün ikili konsert". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Violino, fortepiano və orkestr üçün ikili konsert. Əmirov F.
   

  B.: Şərq-Qərb, 2017, 78s.   

  "Pyeslər". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pyeslər, fleyta və fortepiano üçün. Əmirov F.
   

  Moskva: Muzika-1976, 32s.   

  "Sevil" operasından son mahnı. Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Sevil" operasından son mahnı,  fortepiano və xor üçün. Əmirov F.
   

  Bakı: Azərnəşr-1955, 6s.   

  "Saçlı". Fikrət Əmirov

  UOT: Kl-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Saçlı. Xor və simfonik orkestr üçün.  Əmirov F.

   

  B.: Şərq-Qərb, 2017, 22s.   

  "Vətən nəğməsi". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vətən nəğməsi. Əmirov F.
   

  Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı-1951, səh. 60-68.   

  "Uşaq pyesləri". Fikrət Əmirov

  UOT: F-no 78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq pyesləri, fortepiano üçün. Əmirov F.

   

  B.: Azərnəşr-1956,11s.   

  "Uşaq pyesləri". Fikrət Əmirov

  UOT: F-no 78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq pyesləri, fortepiano üçün. Əmirov F.
  1.Kiçik nağıl.
  2.Yaz nəğməsi.

  B.: Az.Döv.Mus.Nəş-tı-1949,2s.   

  "Uşaq nəğmələri". Fikrət Əmirov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq nəğmələri, fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri: Cabbarzadənindir.
  Redaktoru: K.Səfərəliyeva. Əmirov F.


  B.: Azərnəşr-1950,16s.   

  "Pyes". Fikrət Əmirov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   Pyes. Qoboy (fleyta) və fortepiano üçün. Əmirov F.


  M.: Muzqiz, 1962, 10s.   

  "Şur" simfonik muğamı. Fikrət Əmirov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   "Şur" simfonik muğamı.  Fortepianoda dörd əllə çalmaq üçün köçürəni M.Mirzəyev. Əmirov F.


  B.: Azərnəşr, 1966, 37s.   

  "Ulduz". Fikrət Əmirov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ulduz,fortepiano ilə oxumaq üçün  romans. Əmirov F.
  Sözləri:M.Y.Lermontovundur. Sözləri: M.Rahim. 


  B.: Azərnəşr-1947, 8s.   

  "Sevil". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevil,  Üç pərdəli opera. 1-ci pərdə.Partitura Əmirov F.


  B.: "Şərq-Qərb", 2017, 260 s.   

  "Sevil". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevil,  Üç pərdəli opera. 2-ci pərdə. Partitura Əmirov F.


  B.: "Şərq-Qərb", 2017, 148s.   

  "Sevil". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevil,  Üç pərdəli opera. 3-cü pərdə. Partitura Əmirov F.


  B.: "Şərq-Qərb", 2017, 132s.   

  "Sevgi rəqsi". Fikrət Əmirov

  UOT: F-no-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevgi rəqsi,  qoboy və fortepiano üçün. Əmirov F.


  M.: "Muzika", 1980, 14s.   

  "Simfonik rəqslər". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Simfonik rəqslər, simfonik orkestr üçün partitura. Əmirov F.


  M.: ”Musiqisi”-1965,70s.   

  "Ulduz". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ulduz. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Romans. Əmirov F.


  B.: ”Azərnəşr”-1953,7s.   

  "Sevil" opera. Fikrət Əmirov

  UOT:  Kl-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevil, proloq və epiloqlu 4pərdəli opera. Əmirov F.
  Librettosu: T.Əyyubovundur. C.Cabbarlının eyni adlı draması üzrə
   

  Bakı: Azərnəşr-1957, 323s.   

  "Romantik sonata". Fikrət Əmirov

  UOT:  F-no-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romantik sonata. Əmirov F.
  Fortepiano üçün. 
   

  Bakı: Azərnəşr-1947,32s.   

  "Ərəb mövzularında konsert". Fikrət Əmirov

  UOT:  F-no-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ərəb mövzularında konsert. Əmirov F. və E.Nazirova
  fortepiano və orkestr üçün. 
   

  Bakı: Azərnəşr, 87s.   

  Not vərəqi nümünələri