• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əliyeva Nərminə Ağalar qızı

  (3 oktyabr 1939 - 2001)

  Sənətşünaslıq namizədi, professor

  1939 – cu il oktyabrın 3 – də Bakı şəhərində doğulub.

  1946 – 1957 – ci illərdə №134 orta məktəbində və Orta ixtisas musiqi məktəbində oxuyur.

  1957 – 1962 – ci illər Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında nəzəriyyə şöbəsində təhsil alır. Həmin illərdə Bakı şəhəri №2 musiqi məktəbində dərs deyir.

  1963 – cü ildə Elmlər Akademiyasının İncəsənət və memarlıq institutunun aspiranturasına daxil olur.

  1969 – cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edir.

  1966 – cı ildən ADK – nın musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışıb.

  1971 – ci il baş müəllim.

  1974 – cü ildən dosent vəzifəsində işləyib.

  1979 – cu ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Bədii şurasının Elmi katibi təyin olunub.

  1973 – cü ildən Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olub.

  1992 – ci ildən Ali Attestasiya Konstitusiyası tərəfindən professor elmi adı verilmişdir.

  1982 – ci ildən nəzəriyyə kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.

  2001 – ci ildə vəfat edib.

  Əsərləri: “Azərbaycanın şifahi ənənəli musiqisində polifonik çoxsəsliliyin elementləri” – elmi – metodik işlənmə “L.V.Karagiçeva” monoqrafiya.