• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  Üzeyir Hacıbəyli adina Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı kafedralarda vakant yerləri tutmaq üçün Müsabiqə elan edir.

   

  İXTİSAS FORTEPİANO KAFEDRASI

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  BƏSTƏKARLIQ KAFEDRASI

  Professor

  SİMLİ ALƏTLƏR KAFEDRASI

  Baş müəllim

  KAMERA ANSAMBLI KAFEDRASI

  Dosent

  Baş müəllim

  METODİKA VƏ XÜSUSİ PEDAQOJİ HAZIRLIQ KAFEDRASI

  Dosent

  NƏFƏS VƏ ZƏRB ALƏTLƏRİ KAFEDRASI

  Professor

  Dosent

  Dosent,sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Dosent

  Baş müəllim

  XOR DİRİJORLUĞU KAFEDRASI

  Dosent

  QƏDİM MUSİQİ ALƏTLƏRİNİN BƏRPASI,TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ, VƏ TƏDQİQİ ELMİ LABORATORİYASI

  Professor,sənətşünaslıq üzrə elmlər namizədi

  MUSİQİ AKUSTİKASI

  Böyük elmi işçi,sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  MÜSABİQƏ MÜDDƏTİ ELAN QƏZETDƏ DƏRC

  - EDİLDİKDƏN SONRA BİR AYDIR.

  ƏRİZƏ VƏ SƏNƏDLƏR MÜSABİQƏ HAQQINDA

  ƏSASNAMƏYƏ UYĞUN REKTORUN

  ADINA BU ÜNVANA GÖNDƏRİLƏ BİLƏR.

  BAKI ŞƏHƏRI, AZ -1014 Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ, 98.