• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Azərbaycan xalq mahnıları və rəqsləri

  "Azərbaycan dəraməd və rəngləri". Mənsurov B.

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan dəraməd və rəngləri.  Mənsurov B.


  B.: "İşıq", 1984,  s.74.   

  "Azərbaycan rəqs havaları". Rüstəmov S.

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan rəqs havaları.  Rüstəmov S.


  Bakı: "Azərnəşr",  s.28.   

  "Azərbaycan xalq lirik mahnıları". Məmmədbəyov D.

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq lirik mahnıları.  Məmmədbəyov D.


  M.: "Muzika", 1965,  s.128.   

  "Azərbaycan xalq mahnı və təsnifləri".

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnı və təsnifləri. 


  Bakı: "İşıq", 1985, s.196.   

  "Azərbaycan xalq mahnıları". Abasova L.

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları.  Fortepiano ilə oxumaq üçün. Abasova L.


  B.: "Təhsil" EİM, 2005,  s.67.   

  "Azərbaycan xalq mahnıları". Salih Türkən.

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları.  Salih Türkən.


  Bakı: "Ankara", 1991,  s.70.   

  "Azərbaycan xalq mahnıları". I cild. Kərimi S.

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları. I cild. Kərimi S.


  Bakı: "Öndər", 2005, s.168.   

  "Azərbaycan xalq mahnıları". II cild. Kərimi S.

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları. II cild. Kərimi S.


  Bakı: "Öndər", 2005, s.128.   

  "Azərbaycan xalq mahnılarının fortepiano üçün işləməsi". G. Aslanova

  Azərbaycan xalq mahnılarının fortepiano üçün işləməsi. Gülarə Aslanova


  Bakı: "ADPU"-nun mətbəəsi, 2020, s.46 .   

  "Azərbaycan xalq rəqsləri".

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq rəqsləri. 


  Bakı: "Azərnəşr", 1951, s.24.   

  Not vərəqi nümünələri