• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Bağırov Zakir

  "Kukla tamaşası". Zakir Bağırov

  UOT: F-no- 78  MG: B-14
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Kukla tamaşası.  Fortepino üçün süita. Bağırov Z.


  Bakı: Azərnəşr-1966,  20s.   

  "Mara bə məsti". Zakir Bağırov

  UOT: F-no- 78  MG: B-14
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Mara bə məsti". Hafiz. İran təsnifi.  Firdovsinin minilliyinə ithaf.  Bağırov Z.


  Bakı: Azərnəşr-1934,  3s.   

  "Miniatürlər". Zakir Bağırov

  UOT: F-no 78  MG: B-14
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Miniatürlər. Fortepiano üçün. Bağırov Z.

  Bakı: İşıq, 1989, 22s.   

  "Nağıl". Zakir Bağırov

  UOT: F-no 78  MG: B-14
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nağıl, fortepiano üçün. Bağırov Z.
  (Bax:L.Yeqorova, Siroviç.R.  Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı 2-ci hissə, səh-42).

  Bakı: Azərnəşr-1965.   

  "Oxutmuram, əl çəkin". Zakir Bağırov

  UOT: Vok -78  MG: B-14
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Oxutmuram, əl çəkin. Fortepiano və səs üçün. Bağırov Z.

  Bakı: Az.Döv.Mus.nəşriyyatı-1962, 5s.   

  "Qartal". Zakir Bağırov

  UOT: Vok- 78  MG: B-14
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qartal.  Fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Bağırov Z.


  B: Azərnəşr, 1957, 7s.   

  "Rəqs ". Zakir Bağırov

  UOT: Vok -78  MG: B-14
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rəqs, skripka ilə fortepiano üçün köçürmə. Skripka üçün  köçürəni:M.Reytix.  Bağırov Z.

  Bakı: Azərnəşr-1953,9;3s.   

  "Seçilmiş mahnılar". Zakir Bağırov

  UOT: F-no 78  MG: B-14
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Seçilmiş mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün. Bağırov Z.

  Bakı: Azərnəşr-1959, 34s.   

  "Sentimental vals". Zakir Bağırov

  UOT: F-no 78  MG: B-14
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sentimental vals fortepiano üçün.  Bağırov Z.
  (Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç.Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı 2-ci hissə,səh 56-57).

  Bakı: Azərnəşr-1965.   

  "Tu əz hər dər". Zakir Bağırov

  UOT: F-no- 78  MG: B-14
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Tu əz hər dər". İran təsnifi.  Firdovsinin minilliyinə ithaf.  Bağırov Z.


  Bakı: Azərnəşr-1934,  2s.   

  Not vərəqi nümünələri