• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Məmmədov İbrahim

  "Azərbaycan". Məmmədov İbrahim

  UOT: Xor-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan,kantata,qarışıq  xor və fortepiano üçün köçürmə. Məmmədov İ.  
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1968, 30s.   

  "Simfonik variyasiyalar". Məmmədov İbrahim

  UOT: Skr-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Skripka ilə orkestr üçün, simfonik variyasiyalar,skripka ilə fortepiano üçün köçürmə. Məmmədov İ.  
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1956,35; 10s.   

  "Tülkü və Alabaş". Məmmədov İbrahim

  UOT: F-no-78  MG: M-47 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Tülkü və Alabaş, opera-baleti”ndən rəqslər, fortepiano üçün. Məmmədov İ.  
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1963, 30 s.     

  Not vərəqi nümünələri