• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Bəbirov Adil

  "Mahnılar". Adil Bəbirov

  UOT: Vok-78  MG: B-12 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, səs və fortepiano üçün. Bəbirov A.
   
   

  Bakı: 1968,13s.   

  "Prelüd-skertso". Adil Bəbirov

  UOT: F-no-78  MG: B-12 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Prelüd-skertso.  Bəbirov A. İşləyəni: E.Perevertaylo
   
   
  Bakı: 12s.   

  "Prelüd-skertso". Adil Bəbirov

  UOT: F-no-78  MG: B-12 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Prelüd-skertso. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri Bəbirov A.
   
   

  Bakı: ”İşıq”- 1975, səh-14-18.   

  "Sonata". Adil Bəbirov

  UOT: F-no-78  MG: B-12 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonata, fortepiano üçün. Bəbirov A.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1966, 17 s.   

  "Tokkata". Adil Bəbirov

  UOT: F-no-78  MG: B-12 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Tokkata. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri.  Bəbirov A.
   
   

  Bakı: ”İşıq”-1975,səh-18-24.   

  "Vals". Adil Bəbirov

  UOT: F-no-78  MG: B-12 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vals, 2 fortepiano üçün işləyəni:Şahin Qara.  Bəbirov A.
   
   
  Bakı: Nurlar.Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi -2017,7s.   

  Not vərəqi nümünələri