• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mediateka

  "2№-li konsert". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78    MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  2№-li konsert, tar ilə simfonik orkestr  üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: 1986-48; 60s.


   

  "Bahadır və Sona". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Kl-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bahadır və Sona,4 pərdə, 5 şəkildə opera. Ələsgərov S.
  Librettosu: Ə.Bədəlbəylinindir.
  Şerləri: Ş.Qurbanovundur. N.Nərimanovun eyni adlı povesti üzrə. 


  Bakı: Azərnəşr,1965-183s.


   

  "Bahar təranəsi". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Xor-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bahar təranəsi,xor,solist və Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün kantata, xor,solist və fortepiano üçün köçürmə. Ələsgərov S.
  Sözləri: Ş.Qurbanovundur. 


  Bakı: Azərnəşr, 1961 - 46 s.


   

  "Balaca çoban". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Balaca çoban.  Ələsgərov S.
  (Bax:.Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri tar ilə fortepiano üçün köçürəni: Quliyev.R.)  Bakı: İşıq-1980,səh4;12;13.


   

  "Bir bayraq altında". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Fno-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bir bayraq altında, solist, xor və simfonik orkestr üçün, solist, xor və fortepiano üçün köçürmə. Kantata.  Ələsgərov S.

  Bakı: İşıq, 1975 - 53 s.


   

  "Küsmərəm". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Küsmərəm. Ələsgərov S.
  Bax:Pyeslər məcmuəsi,tar ilə fortepiano üçün işləmələr: S.Hacıyev.,O.Quliyevindir.


  Bakı: səh 34-37.   

  "Əmək və hünər nəğmələri". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok -78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Əmək və hünər nəğmələri,səs və fortepiano üçün mahnı və romanslar.  Ələsgərov S.

  Bakı: İşıq - 1989, 93 s.


   

  "Məktəblilər mahnısı". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məktəblilər mahnısı,fortepiano ilə oxumaq üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəşriyyatı.1952-5s.   

  "Oktyabr mahnısı". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Xor -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Oktyabr mahnısı, fortepiano ilə tək oxuyan və xor üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr-1956,4s.     

  "Gözlə məni". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok -78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gözlə məni, fortepiano və səs üçün. Ələsgərov S.

  Bakı: Azərnəşr - 1945 ,6 s.


   

  "Milyonçunun dilənçi oğlu". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Kl -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Milyonçunun dilənçi oğlu, proloqla 3pərdə, 6 şəkildə musiqili komediya. Ələsgərov S.
  librettosu: Ş.Qurbanovundur,klavir.


  Bakı: Azərnəşr-1971,158s.   

  "Həsr". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Trio-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Həsr, skripka, violonçel və fortepiano üçün. Ələsgərov S.

  Bakı: Azərnəşr - 1956, 7;11s.


   

  "Özümüz bilərik". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Kl -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Özümüz bilərik,proloq və 3 pərdəli musiqili komediya. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr-1966,156s.   

  "Xəyala dalarkən". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xəyala dalarkən. Ələsgərov S. (Bax. Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri tar ilə fortepiano üçün köçürəni: Quliyev.R.). 

  Bakı: İşıq - 1985, səh 21-28, partiya  səh-7-8.


   

  "Gözləyirəm". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gözləyirəm, fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri:Z.Cabbarzadənindir. Ələsgərov S. 

  Bakı: Azərnəşr - 1946, 7 s.


   

  "İlk xatirələr". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İlk xatirələr. Ələsgərov S. (Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ,tar ilə fortepiano üçün köçürən Quliyev.R.B.)

  Bakı: ”Şur”, ”Cik-cik” - 1993 səh 69-72.


   

  "2 pyes". Süleyman Ələsgərov

  UOT: F-no-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  2 pyes. Ələsgərov S.
  1.Skertso
  2.Sözsüz mahnı,fortepiano üçün.

  Bakı: Azərnəşr - 1959, 5 s.


   

  "Konsert". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78    MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert, tar ilə xalq alətləri orkestr üçün.Tar ilə fortepiano üçün köçürmə. Ələsgərov S.


  Bakı: İşıq  -1976, 56; 16 s.


   

  "Qol çəkirəm". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qol çəkirəm, fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri: İ.Səfərlinindir. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr - 1950, 4 s.


   

  "Lirik mahnılar". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Lirik  mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr - 1958, 30 s.


   

  "Sərhədçilər nəğməsi". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Xor-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sərhədçilər  nəğməsi, qarışıq xor və fortepiano üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr-1951,7s.


   

  "Sözsüz mahnılar". Süleyman Ələsgərov

  UOT: F-no 78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sözsüz mahnılar, xalq çalğı alətləri orkestri üçün, fortepiano üçün köçürmələr. Ələsgərov S.


  Bakı: İşıq nəşriyyatı-1980,56s.


   

  "Sözsüz mahnılar". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Kam-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sözsüz mahnı. Ələsgərov S.
  Bax: Kərimov.B., Bayramov.N.Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri,kamança və fortepiano üçün.


  Bakı: Şur-1992,səh 40-46


   

  "Sözsüz mahnılar". Süleyman Ələsgərov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sözsüz mahnılar. Ələsgərov S.
  Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün partitura .


  Bakı: Azərnəşr-1971,120s.


   

  "Tarantella və daimi hərəkət". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Ans-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Tarantella və daimi hərəkət, tar , kamança və fortepiano üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: ”İşıq”-1977,fortepiano partiyası-28səh;kamança partiyası-8səh; tar partiyası-8səh.


   

  "Ulduzun mahnısı". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ulduzun mahnısı. (Ulduz musiqili komediyasından). Ələsgərov S.
  Sözləri: S.Rəhmanındır.


  Bakı: Azərnəşr-1950,7s.


   

  "Vətənimdir". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vətənimdir. Ələsgərov S.
  Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri,tar ilə fortepiano üçün işləyəni Quliyev.R.


  Bakı: Nil-1998 səh38-39,partiya səh-166-172.


   

  "Vətənimdir". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vətənimdir, fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Sözləri: Füzulinindir. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr, 1959-7s.


   

  "Sonata". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Skr-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonata, skripka və fortepiano üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr-1950,40;52s.


   

  "Romans". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Ans-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romans, skripka, violonçel və fortepiano üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr-1953,7;11s.


   

  "Romans–ballada". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romans –ballada. Ələsgərov S.
  (M.F.Axundovun anadan olmasının 150 illiyinə) fortepiano ilə oxumaq üçün.


  Bakı: Azərnəşr-1962, 10s.


   

  "Romans–ballada". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romans–ballada, tar və fortepiano üçün Ələsgərov S.


  Bakı: 4 s.


   

  "Balaca çoban". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Kam-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Balaca çoban.  Ələsgərov S.
  Bax:Kərimov.H., Bayramov.N. Pyeslər məcmuəsi.

  Bakı: İşıq-1989, səh23-26; partiya səh7-8.


   

  "Rəqs-tokkata". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rəqs-tokkata. Ələsgərov S.
  ( Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri tar ilə fortepiano üçün köçürəni :Quliyev.R.)


  Bakı: İşıq-1985,səh 41-46,partiya  səh-12-13.


   

  Not vərəqi nümünələri