• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Şeyn Sofiya Fyodorovna

  (9 mart 1921 Bakı - 9 mart 1991)

  Bəstəkar, musiqişünas, dosent

  1933 – 1937 – ci illərdə Bakı orta ixtisas musiqi məktəbində fortepiano sinfi üzrə, 1939 – 1941 – ci illərdə isə Leninqrad konservatoriyasında bəstəkarlıq ixtisası üzrə professor M.Şteynberqin sinfində təhsil alıb.

  1941 – 1944 – cü illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq ixtisası üzrə professor B.Zeydmanın sinfində oxuyub.

  1945 – 1948 – ci illərdə A.Qlazunov adına Moskva musiqi məktəbində, 1954 – cü ildən isə Bakı orta ixtisas musiqi məktəbində bəstəkarlıq və nəzəri – tarixi fənlərini tədris edib.

  1960 – cı ildən ADK- da musiqi nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.

  1984 – cü ildən dosent əvəzi vəzifəsində çalışıb.

  1945 – ci ildən Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olub.

  1991 – ci il martın 9 – da vəfat edib

  Əsərləri: “Cövdət Hacıyev” monoqrafiyası (M., Сов.композитор, 1962 );  B.Asafyevin elmi əsərlərində “Simfonizm nəzəriyyəsi”; “B.Asafyevin mövqeyindən musiqi təfəkkürünün dialektik səciyyəsi məsələləri” elmi işləmələri.