• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  30 noyabr 2020-ci il

  Ислам  Абдуллаев

   Курс: 1  

  Факультет: музыковедение

  Кязымзаде  Гюльнур 

   

  Ислам  Абдуллаев

  Ислам  Абдул  оглы  Абдуллаев – азербайджанский  певец-ханенде, исполнитель  мугам, Заслуженный  артист  Азербайджанской СССР.  Ислам  Абдуллаев  родился  в  1876  году  в  городе  Шуша. Изучал  мугам  под  началом  Мир  Мохсуна  Навваба, ханенде  Гаджи  Гуси  и  некоторых  других  карабахских  исполнителей  мугама. Начал  выступать  вместе  с  таристом  Мирзой  Садыхом  Асад  оглы, известным  также, как  Садыхджан.     

  Грампластинка  с  мугамом  ,, Чахаргях,,  в  исполнении  Ислама Абдуллаева.

   

  Ислам  Абдуллаев  также  работал  директором  музыкального  училища  в  Шуше.  Сыграл  огромную  роль  в  обучении  таких  ханенде, как  Хан  Шушинский, Ягуб  Мамедов, Cахиб  Шукюров. В  Гяндже  певец  организовал  оркестр  народных  инструментов. Ислам  Абдуллаев  известен  в  истории  азербайджанской  музыки, как  исполнитель  мугама  Сегях  и  прочих  его  разновидностей - ,, Забул- Сегях ,, ,  ,, Сегях  Мирзы  Хусейна,,  ,  ,, Орта  Сегях,,  ,  ,, Харидж  Сегях,,. За  удивительное  исполнение  этих  сегяхов  певец  получил  прозвище  Сегях  Ислам.

  Ислам  Абдуллаев  был  известен  и  за  пределами  Азербайджана. Так  в  1910 – 1915  гг.  звукозаписывающими  фирмами  ,, Спорт- Рекорд ,,  и  ,,Экстрафон ,,  мугамы  ,, Сегях ,,  ,  ,, Баяты – Шираз,,  ,  ,, Шахназ,,  ,  ,,Шюштер,,  и  несколько  теснифов,  исполненные  Исламом  Абдуллаевым,   были  записаны  на  грампластинки. 

  В  1949  году  Исламу  Абдуллаеву  было  присвоено  имя  заслуженного  артиста  Азербайджана. Ближе  к  концу  жизни  переехал  в  Агдам,  где  преподавал  искусство  мугама.

  Скончался  певец  в  1964  году  в  Баку.