• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  1 mart 2019-cu il

  1 mart 2019-cu il tarixində Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, sənətşünaslıq doktoru, BMA-nın “Azərbaycan Ənənəvi Musiqisi və Müasir Texnologiyalar” kafedrasının müdiri, Bəstəkarlar İttifaqının, Musiqiçilər Birliyinin, Teatr Xadimləri İttifaqının və Azərbaycan Aşıqlar birliyinin üzvü, bir çox monoqrafiyaların, elmi məqalələrin, dərs vəsaitlərin və metodik tövsiyyələrin müəllifi, "Musiqi Dünyası" adlı beynəlxalq elmi jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, çoxsaylı internet layihələrinin müəllifi və redaktoru, "İntellekt-2005", "Humay-2007", "AWARD Summit-2007" Milli və beynəlxalq mükafatlar laureatı, professor Tariel Məmmədovun 70 illiyinə həsr olunmuş "Tariel Məmmədov: yeni ideyaların tükənməz axınında" kitabı (Bakı, "OL" MMC-nin mətbəəsi, 2019, 496 səh.) nəşr olunub.

  Kitabda ilk dəfə tanınmış azərbaycanlı alimin çoxşaxəli fəaliyyəti əks olunub. Birinci hissəsində - "Professionallığa yol" – onun həyatının və yaradıcılığının xronologiyası, Aşıq epik irsinin qeyd olunması və öyrənilməsi tarixində alimin rolu işıqlandırılır. İkinci fəsildə T. Məmmədovun "Musiqi Dünyası" jurnalının baş redaktoru və naşiri kimi fəaliyyətini təsvir edir, jurnalın təşkili tarixini əks etdirir və onun nəşriyyat fəaliyyətinin bütün sahələrinə vahid bir baxış yaradır. İkinci hissə - "Oçerklər, həyat və işlə bağlı məqalələr, müsahibələr" - Azərbaycan və xarici mətbuatda dərc edilmiş Tariel Məmmədovun müsahibələrindən, seçilmiş elmi məqalələrindən, eləcə də Azərbaycan və Rusiya mədəniyyətinin və sənətinin tanınmış nümayəndələri tərəfindən bir alimin şəxsiyyəti və onun yaradıcılıq nailiyyətləri işıqlandırılır. Monoqrafiyada T. Məmmədov elmi əsərlərinin siyahısını, özünün nəşr etdiyi jurnalın diskoqrafiyası və saytoqrafiyasını əlavə edib.

  Kitabın müəllifi və tərtibçisi sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Pazyçeva İ.V., elmi redaktoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, pedaqoji elmlər namizədi, professor N.Quliyevadır.