• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  “Tarix-nəzəriyyə” fakültəsi elan edir!

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

  ÜZEYİR HACIBƏYLİ ADINA BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI

   

  MƏLUMAT MƏKTUBU

  Hörmətli həmkarlar!

   

  2023-cü il 3-4 may tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100-illiyinə həsr olunmuş “MÜASİR MUSİQİ SƏNƏTİNİN PROBLEMLƏRİ” mövzusunda bakalavr və magistr tələbələrin beynəlxalq elmi-praktiki konfransını keçirir. Konfransda iştirak etmək üçün musiqi sənəti, kulturologiya, pedaqogika sahələri üzrə Azərbaycan və xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin bakalavr və magistr tələbələri dəvət olunur.

  Konfransın qarışıq formatda keçirilməsi planlaşdırılır: əyani (oflayn) və distant (onlayn).

  Konfransın distant iştirakçılarına müraciətdə göstərilən elektron poçt ünvanına qoşulma linki, identifikator və giriş kodu göndəriləcək.Konfransın işçi dilləri – Azərbaycan, ingilis, rus, türk.

  Konfransın işi aşağıdakı istiqamətlər üzrə təşkil olunacaq:

  • - Heydər Əliyev -100: Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində Ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu və əhəmiyyəti
  • - Etnomusiqişünaslıq müasir mərhələdə
  • - Tarixi və nəzəri musiqişünaslığın aktual problemləri
  • - Müasir musiqi təhsili: problemlər və perspektivlər
  • - Müasir instrumental ifaçılığın problemləri
  • - Musiqidə informasiya texnologiyaları

  Konfransda aşağıdakı iştirak formaları nəzərdə tutulur:

  • - əyani;
  • - distant (onlayn-əlaqə vasitəsilə və ya iştirakçı tərəfindən elektron poçtla öncədən təqdim olunmuş videoyazının nümayişi vasitəsilə).

  Çıxışların reqlamenti: 10 dəqiqə.

   Konfransda iştirak üçün ərizə 21 aprel 2023-ci il tarixindən, məruzələrin tezisləri aprelin 25-dən gec olmayaraq e-poçt ünvanına göndərilməlidir.

  Təşkilat komitəsi ərizələrin seçilməsi, qoyulan tələblərə cavab verməyən və ya kifayət qədər elmi yeniliyi olmayan materiallardan imtina olunması haqqını özündə saxlayır.

  Məruzəçilərin yol və Bakıda yaşamaq xərcləri göndərən tərəfdən ödənilir.  

  Konfrans yekunlaşdıqdan sonra elmi tezislərin nəşr olunması planlaşdırılır.

  Konfransda iştirak etmək üçün iştirak ərizəsini və məruzənin mətnini aşağıdakı elektron ünvana göndərmək lazımdır.

  E mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

   Ərizədə məruzənin mövzusu, müəllif haqqında məlumat (soyad, ad, ata adı, təhsil aldığı yer, poçt və elektron ünvanı, əlaqə telefonlarının nömrələri, elmi rəhbərinin elmi dərəcə və elmi ad, iş yeri və vəzifə,) tam şəkildə göstərilməlidir.

   İştirak etmək üçün ərizə forması

  Məruzəçinin soyadı, adı, ata adı, təhsil aldığı yer

   

  Məruzənin adı

   

  Mövzu istiqaməti

   

  İştirak forması

   

   

  -                     əyani;

  -                     distant (onlayn);

  -                     videoyazısı;

  -                     poster təqdimatı

   

  Məruzənin təqdim olunduğu dildə annotasiya (150 sözə qədər)

   

   

  Əlaqə: telefon, ünvan, elektron poçt ünvanı

   

  Elmi rəhbər (elmi məsləhətçi) haqqında məlumat:  soyadı, adı, ata adı, iş yeri, vəzifəsi, elmi dərəcəsi, elmi adı  

   

  Əlavə məlumat

   

  Çıxış üçün tələb olunan xüsusi texniki vasitələr

  Digər

                 

  TEZİSLƏRİN TƏRTİBİ QAYDALARI

  Müəllif haqqında məlumat verilməlidir: soyadı, adı, atasının adı, təhsil aldığı yer,  elektron poçt ünvanı, elmi rəhbər, onun elmi dərəcəsi, elmi adı, vəzifəsi, iş yeri.

  Tezislər iki dildə xülasə və açar sözlərlə müşayiət olunmalıdır. Əgər tezis, məsələn, Azərbaycan dilindədirsə, onda xülasə rus və ingilis dillərində, 8-10 sətir, şrift ölçüsü 10, interval 1 olmalıdır. Açar sözlər 8-12 sözdən ibarət olmalıdır.

  Tezislərin mətni Microsoft Word redaktorunda yığılmalıdır. Tezislərin həcmi 4 səhifəyə qədər, formatı A4, Times New Roman, şrifti 14 ölçüdə, yuxarı və aşağıdan 20 mm, soldan 30 mm, sağdan 15 mm məsafə, sətirlərarası 1,5 interval, abzas 1,25. Xülasə qoyulan problemi, elmi yeniliyi və işin məqsədini əks etdirməlidir.

  Mətndə qeydlər və şərhlər, formul, cədvəl və qrafiklər, səhifələrin nömrələnməsi olmamalıdır. Mətnin daxilində mənbələrə istinad kvadrat mötərizədə göstərilir, məsələn, [Ü.Hacıbəylil, 1984, s. 28]. “Ədəbiyyat” bölümündə mənbələr əlifba sırası ilə düzülür (12 pt), nömrələnmir.  Not nümunələri məqalədə yerləşdirilməli və adlandırılmalıdır.  

  Tezislər müəllif redaktəsi ilə çap olunur.

  Ərizələr aprelin 21-dək, tezislərin mətni aprelin 25-dək qəbul edilir.

  Təşkilati məsələlər üzrə müraciətlər:

  1. Gülzar Mahmudova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.  

  2.Könül Nəsirova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  3. İnna Pazıçeva Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  4. Aliyə Məmmədova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  5. Günel Zeynallı Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

  Əlaqə

   

  Ünvan: BMA, Şəmsi Bədəlbəyli, 98

  Telefon: (+99 412) 493-21-14

  Elektron poçt ünvanı: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.    

  İnternet ünvanı: http://musicacademy.edu.az

   

   

  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  --------------------------

  БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

  ИМЕНИ УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ

  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

  Уважаемые коллеги!

  3-4 мая 2023 г. Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли проводит Международную студенческую научно-практическую  конференцию «ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  МУЗЫКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА», посвященную 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

  К участию в конференции приглашаются студенты (бакалавры и магистры) высших учебных заведений Азербайджана и стран зарубежья в области музыкального искусства, культурологии, педагогики.

  Проведение конференции планируется в смешанном формате – очном и дистанционном.

  Дистанционным участникам конференции будет направлена ссылка на подключение, идентификатор и код доступа на указанный в заявке адрес электронной почты.

  Рабочие языки конференции – азербайджанский, английский,  русский,  турецкий.

   

  Работа конференции будет организована по следующим направлениям:

  • - Гейдар Алиев-100: роль и значение Общенационального лидера Гейдара Алиева в истории азербайджанской музыкальной культуры
  • -Этномузыковедение на современном этапе
  • - Актуальные проблемы исторического и теоретического музыкознания
  • - Современное музыкальное образование: проблемы и перспективы
  • - Проблемы современного инструментального исполнительства
  • - Информационные технологии в музыке

   

  Предусматриваются следующие формы участия:

   

    -    очное;

    - дистанционное (посредством онлайн-трансляции, либо трансляции видеозаписи, заранее предоставленной участником по электронной почте).

   

  Регламент выступлений: 10 минут

   

  Заявку на участие в конференции необходимо выслать на адрес электронной почты в срок не позднее 21 апреля  2023 года,  тезисы докладов – не позднее 25 апреля.

  Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо не содержащих достаточной научной новизны. 

  Расходы докладчиков по проезду и проживанию в Баку оплачиваются направляющей стороной.

  По итогам конференции  планируется публикация научных тезисов.

   

  Для участия в конференции необходимо выслать заявку на участие и тезисы доклада на следующий электронный адрес: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.  

   

   В заявке следует указать тему доклада, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, место учебы, почтовый и электронный адрес, номера контактных телефонов, фамилия, имя научного руководителя, ученая степень и звание, место работы и должность).

   

  Форма заявки на участие

   

  Фамилия, имя, отчество, место учебы

   

   

  Тема доклада

   

  Тематическое направление

   

  Форма участия

   

  -         очная;

  -         дистанционная (онлайн);

  -         видеозапись;

  -         стендовый доклад

  Аннотация на языке доклада (до 150 слов)

   

  Контакты:  телефон, адрес электронной почты

   

  Сведения о научном руководителе (научном консультанте): фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое звание

   

  Дополнительные сведения

   

  Необходимы ли особые технические средства для выступления?

  Другое

   

  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

  Обязательно должны быть представлены сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место учебы, адрес электронной почты, научный руководитель, ученая степень, звание, должность.

  Тезисы должны сопровождаться резюме и ключевыми словами на двух языках. 

  Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Объем публикации до 4 страниц, формат А4, Times New Roman, 14 кегль, верхнее и нижнее поля 20 мм, левое поле 30 мм, правое поле 15 мм, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25.  Резюме  должно отражать поставленную проблему, научную новизну и цель работы. Если тезисы, к примеру, на азербайджанском языке, то резюме представляется на русском и английском языках объемом 8–10 строк,10 кегль, интервал 1. Ключевые слова должны состоять из 8-12 слов.  

   В тексте не должно быть сносок и примечаний, формул, таблиц и графиков, нумерации страниц. Ссылки на источники даются внутри текста в квадратных скобках, например [У.Гаджибейли, 1984, с. 28]. В разделе «Литература» позиции располагаются в алфавитном порядке (12 pt), не нумеруются. Нотные примеры должны размещаться в статье и иметь названия. Тезисы публикуются в авторской редакции.

  Заявки принимаются до  21 апреля, тезисы докладов – до 25 апреля.

  По организационным вопросам обращаться:

  1.Гюльзар Махмудова Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.  

  2.Кенуль Насирова Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  3. Инна Пазычева Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  4. Алия Мамедова Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  5. Гюнель Зейналлы Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

   Контакты:

  Адрес: БМА, ул.Шамси Бадалбейли, 98
  Телефон: (+99 412) 493-21-14

  Адрес электронной почты: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.     

  Интернет адрес: http://musicacademy.edu.az

   

   

   

  MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

  OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

  BAKU MUSIC ACADEMY NAMED AFTER UZEYIR HAJIBEYLI

  INFORMATION LETTER

  Dear Colleagues!

  On may 3-4, 2023, the Baku Musical Academy named after Uzeyir Hajibeyli is holding the International Student Scientific and Practical Conference "PROBLEMS OF MODERN MUSICAL ART", dedicated to the 100th anniversary of the National Leader Heydar Aliyev.

  Students (bachelors and masters) of higher educational institutions of Azerbaijan and foreign countries in the field of musical art, cultural studies, pedagogy are invited to participate in the conference.

  The conference is planned to be held in a mixed format - face-to-face and remote.

  Remote participants of the conference will be sent a connection link, identifier and access code to the e-mail address specified in the application.

  The working languages ​​of the conference are Azerbaijani, English, Russian and Turkish.

   

  The work of the conference will be organized in the following directions:

  - Heydar Aliyev-100: the role and significance of the national leader Heydar Aliyev in the history of Azerbaijani musical culture

    - Ethnomusicology at the present stage;

  - Actual problems of historical and theoretical musicology;

  -  Contemporary music education: problems and prospects;

  -  Problems of modern instrumental performance;

  -  Information technologies in music.

  The following forms of participation are envisaged:

    - full-time;

    - remote (via online broadcasting or broadcasting of a video recording provided by the participant in advance by e-mail).

   Time limit for speeches: 10 minutes

  The application for participation in the conference must be sent to the e-mail address no later than April 21, 2023, abstracts of the report - no later than April 25.

  The Organizing Committee reserves the right to select applications, reject materials submitted in violation of the established requirements or not containing sufficient scientific novelty.

   The expenses of the speakers for travel and accommodation in Baku are paid by the sending party.

  Following the results of the conference, it is planned to publish scientific articles.

  To participate in the conference, you must send an application for participation and abstracts of the report to the following email address: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.  

            The application should indicate the topic of the report, information about the author (surname, name, patronymic in full, place of study, postal and e-mail address, contact phone numbers, surname, name of the supervisor, academic degree and title, place of work and position).

  Application form for participation

   

  Surname, name, patronymic, place of study

   

  Topic of the report

   

  Thematic direction

   

  Form of participation

  -          full-time;

  -         remote (online);

  -         video recording;

  -         poster presentation

  -An abstract in the language of the report (up to 150 words)

   

  Contacts: phone number, e-mail address

   

   Information about the scientific advisor (scientific consultant): surname, name, patronymic, place of work, position, academic degree, academic title

   

  Additional information

  Do you need special technical means for the performance?

  Other

   

  RULES FOR REGISTRATION OF REPORTS

  Information about the author must be provided: last name, first name, patronymic, place of study, e-mail address, supervisor, academic degree, title, position.

  Abstracts of the report should be accompanied by a summary and keywords in two languages.

  The text of the Abstracts should be typed in the editor Microsoft Word. The volume of publication is up to 1 printed sheet, A4 format, Times New Roman font, size 14, top and bottom margins 20 mm, left margin 30 mm, right margin 15 mm, line spacing 1.5 and paragraph indentation 1.25. The summary should reflect the problem posed, the scientific novelty and the purpose of the work. If the abstracts, for example, is in Azerbaijani, then the summary is submitted in Russian and English, 8-10 lines, 10 point size, spacing 1. Key words should consist of 8-12 words. The text should not contain footnotes and notes, formulas, tables and graphs, page numbering. References to sources are given within the text in square brackets, for example [U. Hajibeyli, 1984, p. 28]. In the "Bibliography" section, the positions are arranged in alphabetical order (12 pt), not numbered. Note examples should be placed in the article and have names. Abstracts are published in the author's edition.

  Applications are accepted until April 21, abstracts - until April 25.

  For information on organizational matters, please contact:

  1.Gulzar Makhmudova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  2.Konul Nasirova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  3. Inna Pazycheva Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  4. Aliya Mammadova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  5. Gunel Zeynalli Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   Contact  

  Address: BMA, Shamsi Badalbeyli st., 98

  Phone: (+99 412) 493-21-14

  E-mail address:  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Internet address: http://musicacademy.edu.az