• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Səfərəliyeva Kövkəb Kamil qızı 

  (03.01.1907, Bakı - 27.06.1985, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor, metodist, publisist, maarifçi vә tәşkilatçı

  Azәrbaycanın ilk pianoçu-pedaqoqu, Azərbaycanın xalq artisti (1972).

  1915-ci ildә Marinski adına ümumtəhsil mәktәbinә daxil olur, fortepiano sinfindә musiqi dәrslәri alır, 1916-cı ildә tәhsilini Bakı musiqi texnikumunda davam etdirir. 1926-1932-ci illərdә Azərbaycan Dövlәt Konseravatoriyasının fortepiano şöbәsindә təhsil almışdır.

  1926-cı ildәn Kövkәb Səfərəliyeva pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. O, Türk qadın seminariyasında çalışmış, daha sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında tәcrübәçi-pedaqoq sonra isә “Xüsusi fortepiano” sinfinin pedaqoqu kimi fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru olmuşdur. Musiqi təhsilinin inkişafında böyük əməyi olan Kövkəb xanım 1937-ci ildə Konsevatoriyanın nəzdində orta ixtisas musiqi məktəbini yaratmış (indiki Bülbül adına məktəb) və 1952-ci ilə qədər oranın direktoru olmuşdur.

  Kövkəb Səfərəliyeva bir sıra elmi-metodik dərsliklərin, fortepiano üçün topluların tərtibçisi, musiqi haqqında məqalələrin müəllifidir.