• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Zeynallı Asәf Zeynalabdin oğlu

   (5.04.1909, Dərbənd — 27.10.1932, Bakı)

  Bәstәkar

    
  1923-1926-cı illərdə Bakı Musiqi Texnikumunda təhsil almışdır, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bәstәkarlıq sinfini bitirmişdir (1931), burada Azәrbaycan xalq musiqisinin әsaslarını Hacıbəylidən öyrәnmişdir. 1928-ci ildәn ADK nәzdindәki musiqi mәktәbindә musiqi nәzәriyyәsindәn dәrs demişdir. 1929-1931-ci illərdə Azərbaycan türk fəhlə teatrında musiqi bölməsinin müdiri və Azərbaycan proletar musiqiçiləri birliyinin sədri işləmişdir. Tofiq Quliyev və Qara Qarayev bir müddət onun tələbələri olmuşlar.

  Azərbaycan musiqi tarixində ilk romanslar Asəf Zeynallının adı ilə bağlıdır.

  Simfonik, kamera-vokal vә instrumental әsәrlәrin: “Ölkәm”, “Sual”, “Seyran”, “Sәrһәdçi”, “Çadra” romansları, forttepiano üçün fuqalar, pyeslәr, skripka vә fortepiano üçün pyes vә s., piano üçün “Uşaq süitası” silsiləsinin, “Çahargah” pyesinin, violino və piano üçün “Muğamsayağı”, 12 fuqanın, simfonik orkestr üçün “Fraqmentlər”, dram və teatr tamaşalarına musiqinin müәllifidir.