• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Caһangirov Caһangir Şirgәşt oğlu

  (20.06.1921, Bakı — 25.03.1992, Bakı)

  Bəstəkar, xor dirijoru, pedaqoq, musiqi-ictimai xadim, professor.

  Azәrbaycanın Əmәkdar incəsənət xadimi (1959), Xalq artisti (1963), Stalin mükafatı laureatı (1950).

  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil almışdır (1940-1951). 1937-ci ildən Ü.Hacıbəylinin rəhbərliyi altında xor kapellasında çalışmış, üzün illər boyu bu kollektivə rəhbərlik etmişdir. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında “Xor dirijorluğu” kafedrasında dərs demiş və ömrünün sonuna kimi kafedranın müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

  C.Cahangirov O, “Azad” (1957), “Xanәndәnin taleyi” (1979) operalarının, “Tәzә gәlin” operettasının (1976), “Arazın o tayında” vokal-simfonik poemasının (1949), “Füzuli” (1959) vә “Nәsimi” (1973) kantatalarının, “Sabir” oratoriyasının, bir çox maһnı və romansların, xor əsərlərinin, teatr tamaşalarına vә kinofilmlәrә musiqinin müәllifidir. O, skripka vә simfonik orkestri üçün konsert janrına müraciәt etmiş ilk Azәrbaycan bәstәkarıdır. Həmçinin, ilk dəfə olaraq, xor üçün muğam işləmələrini yaratmışdır (“Azad” operasından “Çahargah” xoru).