• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mediateka

  "Skertso ". Polad Bülbül oğlu

  UOT: F-no-78  MG: B-89      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Skertso. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, piano üçün. Bülbül oğlu P.

   

  Bakı, 2005, səh50-57.

   


  "Hicran nəğməsi". Polad Bülbül oğlu

  UOT: F-no-78  MG: B-89      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Hicran nəğməsi. Bülbül oğlu P.
  (Bax: Kərimov.B., Bayramov.N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri,
  kamança ilə fortepiano üçün.)

   
  Bakı, Şur-1992 səh 18-20.

   


  "Сəsarət. Monoloqlar. ". Polad Bülbül oğlu

  UOT: F-no-78  MG: B-89      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Сəsarət. Monoloqlar. Bülbül oğlu P.

   
  Moskva, Sov.kompozitor, 1980, 48s.

   


  "Şən Azərbaycan". Polad Bülbül oğlu

  UOT: F-no-78  MG: B-89      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Şən Azərbaycan. Bülbül oğlu P.
  (Bax: Kərimov.B., Bayramov.N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri,
  kamança ilə fortepiano üçün.)

   
  Bakı, Şur-1992 səh 13-17.

   


  "Məhəbbət və Ölüm". Polad Bülbül oğlu

  UOT: F-no-78  MG: B-89      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  ”Məhəbbət və Ölüm” və ya “Ölümlə rəqs edən məhəbbət”adlı baletindən fraqmentlər,
  balet, xoreoqrafik  dastan, 2 fortepiano üçün işləyəni: Musayeva.E. Bülbül oğlu P.

   
  Bakı, ”Apostrof“ 2011, 80s.

   


  "Mahnılar". Polad Bülbül oğlu

  UOT: Vok -78  MG: B-89      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün. Polad Bülbül oğlu.

   

  Bakı, Azərnəşr-1968, 16 s.

   


  Not vərəqi nümünələri