• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mediateka

  "Arazın o tayında". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Arazın o tayında, solist, qarışıq xor və böyük simfonik orkestr
  üçün poema. Klavir. Cahangirov C.


  Moskva: Qos.Muz.İzdat-1950,53s.   

  "Dan ulduzu bir də mən". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  1.Dan ulduzu bir də mən.
  2.Gözlərin.
  Fortepiano ilə oxumaq və xor üçün. Cahangirov C.

  B.:Az.Döv.Mus.Nəş-tı-1957,11s.


   

  "Dostluq mahnısı". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dostluq mahnısı. Cahangirov C. Orkestr ilə xor,solistlər və bədii qiraətçi üçün
  süita.Fortepiano ilə xor,solistlər və bədii qiraətçi üçün,köçürmə:İ.Səfərlinindir. 

  B.:Azərnəşr-1956,78s.


   

  "Aylı gecələr". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aylı gecələr, fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri İ.Səfərlinindir. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1956, 4 s.   

  "Gənc səyyahlar mahnısı". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gənc səyyahlar mahnısı, fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus. Nəş-tı - 1949, 7 s.   

  "Qəzəl". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qəzəl, qarışıq xor ilə fortepiano üçün. Sözləri N.Gəncəvinindir. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Gəncə - 2011, 15 s.   

  "Azərbaycan xalq mahnıları". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları. Qarışıq xor üçün işləyəni. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus. Nəş-tı - 1969, 15 s.   

  "Azad". Cahangir Cahangirov

  UOT: Kl-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azad. Klavir. 5pərdəli opera. Cahangirov C.
  M.İbrahimovun “Azad qız”dramı əsasında.Librettosu və şerləri H.Hüseynzadənindir.
   
   Bakı: İşıq nəşr-tı-1978, 254s.   

  "Azad" opera. Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azad operasından xorlar. Sözləri H.Hüseynzadənindir. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1959,23s.   

  "Dinmə". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dinmə, danışma, fortepiano ilə səs üçün. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəş-tı 1962, 6s.   

  "Füzuli". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Füzuli, xor, solistlər və simfonik orkestr üçün  kantata. Cahangirov C.
  Xor  solistlər və fortepiano üçün köçürmə.Sözləri Füzulinin və R.Rzanındır.
   
   Bakı: Azərnəşr-1960, 58s.   

  "Gəl gözəlim". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gəl gözəlim, fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.
  Sözləri Z.Cabbarzadənindir.
   
   Bakı: Azərnəşr-1956,4s.   

  "Mahnılar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq  üçün. Cahangirov C.

   
   Bakı: Azərnəşr-1961, 18s.   

  "Buludlar". Cahangir Cahangirov

  UOT: F-no-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Buludlar. Mahnı və romanslar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.


  Bakı: İşıq-1977, 50 səh.   

  "Mahnılar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq  üçün. Cahangirov C.

   
   Bakı: Azərnəşr-1965, 22s.   

  "Nazənin". Cahangir Cahangirov

  UOT: F-no-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nazənin. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.


  Bakı: Azərnəşr-1953, 6 səh.   

  "Mərdlik nəğməsi". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mərdlik nəğməsi, fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.
  Sözləri N.Gəncəlilindir.

   
   Bakı: Azərnəşr-1949,7s.   

  "Misir lövhələri". Cahangir Cahangirov

  UOT: P-ra-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Misir lövhələri. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura. Cahangirov C.

   
   Bakı: Azərnəşr-1965,54s.   

  "Sabir". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sabir, xor, solistlər və simfonik orkestr üçün oratoriya. Cahangirov C.
  Xor, solistlər və fortepiano üçün köçürmə.

   
   Bakı: Azərnəşr-1964,66s.   

  "Mahnılar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün. Cahangirov C.

   
   Bakı: Azərnəşr- 1971,40s.   

  "Yenilməz batalyon". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Yenilməz batalyon kino-filmindən matrosların xoru. Cahangirov C.


  Bakı: Azərnəşr-1967, 8 səh.   

  "Mahnılar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.
  1.Kərəm kimi; 2.Yanmamış papiros; 3.Gəncə; 4.Bənövşə; 5.Ata nəsihəti.

    Bakı: Azərnəşr-1968,26s.   

  "Sonatina". Cahangir Cahangirov

  UOT: Skr-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina, skripka və fortepiano üçün. Cahangirov C.


    Bakı: Azərnəşr-1949,31;9s.   

  "Leninə". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Leninə, orkestrin müşayiətilə qarışıq xor və tək oxuyan üçün,
  fortepiano üçün köçürmə. Cahangirov C.


    Bakı: Azərnəşr-1952, 23s.   

  "Uşaq mahnıları". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano və səs üçün. Cahangirov C.    Bakı: 1956, 18s.   

  "Qəzəl". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qəzəl, qarışıq xor ilə fortepiano üçün. Cahangirov C.    Bakı: Azərnəşr-1952,14s.   

  "Xəzər". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xəzər, tək oxuyan və xor ilə fortepiano üçün.  Cahangirov C.
  Sözləri Ə.Əlibəylinindir.


    Bakı: Azərnəşr-1955, 6s.   

  "Konsert ". Cahangir Cahangirov

  UOT: Skr-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert skripka ilə simfonik orkestr üçün, skripka və fortepiano üçün köçürmə. Cahangirov C.


    Bakı: Azərnəşr-1953,51;21s.   

  "Mahnılar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.


    Bakı: Azərnəşr-1966,30s.   

  "Soruşma". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Soruşma. Azərbaycan bəstəkarları. Qarışıq xor və fortepiano üçün əsərlər. Cahangirov C. 

  B.:Azərnəşr-1951,s.82-89.


   

  "Üç rəqs". Cahangir Cahangirov

  UOT: P-ra 78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Üç rəqs,simfonik orkestr üçün. Partitura. Cahangirov C. 

  B.:Azərnəşr-1964, 46s.


   

  "Ana yurdum". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ana yurdum. Cahangirov C.
  Bax: Dostluq məcmuəsi-mahnılar, səs, xor və fortepiano üçün.


    Bakı: Az.Qos.Muz.İzdat, 964,səh 13-16.   

  "Azad operasından parçalar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azad operasından parçalar, fortepiano ilə oxumaq üçün Cahangirov C.


   Bakı:Az.Döv.Mus.Nəş-tı-1959,23s.   

  "Azərbaycan". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan, fortepiano ilə oxumaq və qarışıq xor üçün. Cahangirov C.


   Bakı: Azərnəşr -1961,9s.   

  "Düşərgə mahnısı". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Düşərgə mahnısı,səs və fortepiano üçün. Cahangirov C.


   Bakı: 1955,4s.   

  "Seçilmiş xorlar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Seçilmiş xorlar, fortepiano ilə müşayət və müşayətsiz. Cahangirov C.


  Moskva: "Muzika"-1978, 30s.   

  "Leninə". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Leninə, xor solisti və simfonik orkestr üçün kantata, partitura. Cahangirov C., Ələsgərov S.


  Moskva: Sov.Komp-1963,38s.   

  "Aylı gecələr". Cahangir Cahangirov

  UOT: Kam-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aylı gecələr. Cahangirov C.
  Bax:Kərimov.B., Bayramov.N. Azərbaycan  bəstəkarlarının əsərləri, kamança ilə fortepiano üçün.


  Bakı: Şur-1992, 95-98 səh.   

  Not vərəqi nümünələri