• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Ü.Hacıbəylinin virtual muzeyi

  Publisistika və felyetonlar

   

   
   

  1905

  Üzeyir. Bir xanım әfәndinin bizlәrә һüsni-tәvәccöһü.—«Hәyat», 10 sentyabr,. № 62.
  Ü. Gözüaçıq tacirlәrimizә xitab.—«Hәyat», 2 noyabr, № 93.
  Mütәrcim Ü. H. Hürriyyәti-kәlam. Mәnzum felyeton.—«Hәyat», 8 noyabr, № 97.
  Mütәrcim Üzeyir. Әski qaydalar һәlә güclüdür.—«Hәyat», 29 noyabr, № 109.
  Mütәrcim Üzeyir. Bakı müsәlmanlarına vә «Daşnaksütun» firqәsinә mә'lum olsun ki...—«Hәyat», 6 dekabr, № 113.
  Üzeyir. Pristav ağa. Hekayә.—«İrşad», 25 dekabr, № 6.
  Ü. Tәzә xәbәr. Felyeton.—«İrşad», 20 dekabr, № 11.


   

  1917

  О воспитательном значении сцены..-"Каспий", 28 октября, № 242.
  О воспитательном значении оперы и драмы. Вместо ответа.-"Каспий", № 256.
  О воспитательном значении оперы и драмы.-"Каспий", № 260.
  Filankәs. Ordan-burdan.—«İttiһad», 4 dekabr, № 1.
  Filankәs. Ordan-burdan.—«İttiһad», 5 dekabr, № 2.

   

  1929

  Об азербайджанской тюрксой народной музыке. - "На рубеже Востока", № 3.

   

  1943

  Асаф Зейналлы. К 35-летию со дня рождения. "Бакинский рабочий", 4 апреля.
  Azәrbaycan bәstәkarları Vәtәn müһaribәsi günlәrindә.—«Kommunist», 20 sentyabr.

   

  1965

  Әsәrlәri, 10 cilddә, II cild. Tәrtibat, kommentariya vә lüğәt Q. Qasımovundur. Red. M. İbraһimov.—Bakı, Azәrb. SSR EA nәşriyyatı. Ata vә oğul.—«Azәrbaycan», № 3.
  Qarabağın keçmiş günlәrindәn. Hekayә.—«Azәrbaycan», № 3.
  «Quyruqlu ulduz». Üç pәrdәli komediya, yaxud «Revizor»u yamsılamaq.—«Azәrbaycan», № 3.
  Qafqazda müsәlman kәndlisinin һalı. «Bisavad» vә «Basavad». Kәnd mәktәbindә; felyetonlar.—Kirpi, № 23.
  Достойно времени.-"Бакинский рабочий", 19 декабря . Выдержки из выступлений на заседании Комитета по Государственным премиям СССР 21 ноября 1940 г. Высказывания о творчестве A. Мясковского, С. Прокофьева и Д. Шостаковича.
  Фельетоны Узеира Гаджибекова (Пер. и подготовка k печати K. Касимова). Баку.